Home

Binnen het basketball kennen we de crossover. Hier probeert de speler tijdens de dribbel snel de bal van de ene hand naar de andere hand te laten gaan om van richting te veranderen.

Als vereniging zijn we ook van richting aan het veranderen op allerlei gebieden. Als organisatie veranderen we en hebben we sinds 2010 een nieuwe voorzitter, secretaris en wedstrijdsecretaris. Het beleid verandert ook. Maar er verandert ook een hoop om ons heen, denk maar eens aan de digitale snelweg of de economie. Hoe gaan we als vereniging met sociale media om, hoe krijgen we in de media aandacht en waar komt het geld vandaan?

Crossover gebruiken wij ook om bestuurlijk te switchen tussen lopende zaken en vernieuwingsactiviteiten.

Wij willen graag de controle houden over de crossover en voorkomen dat we constant op veranderingen moeten reageren. Deze site gaat ons als vereniging hierbij helpen. Het is dus een site voor alle leden, het bestuur en eventueel andere belanghebbenden.

Inleiding

Dit digitaal verenigingsplan verwoordt het beleid waarmee de vereniging wordt bestuurd, evenals aanvullende richtlijnen, regels omtrent diverse onderwerpen zoals opleiding en gedrag. Dit plan is een actief plan dat als basis dient voor het verenigingsleven. Een belangrijk onderdeel voor een succesvolle uitvoering van dit plan is de organisatiestructuur. Ook komen de ambities van de vereniging als geheel aan de orde.

Dit plan is in de komende jaren het referentiekader voor de communicatie over de voorbereiding, de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de vereniging. Bestuursbesluiten, operationele plannen en resultaten zullen getoetst kunnen worden aan dit plan.

Algemeen

Huidige situatie

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse geeft inzicht in de sterke en zwakke kanten van Westland Stars en biedt zicht op kansen en bedreigingen.

Sterke punten

Zwakke punten

Kansen

Bedreigingen

 • Goede jeugdopleiding
 • Volledig bestuur
 • Trainers/coaches opgeleid
 • Goede sfeer
 • Zowel competatief als recreatief basketball
   
 • Scheidsrechters (aantal/kwaliteit)
 • Onduidelijke structuur
 • Geen jeugdcommissie
 • Sponsors en andere inkomstenbronnen
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Meer betrokkenheid ouders
 • Commissies goed inrichten
 • Huidige sponsoren behouden
 • Talentvolle jeugd/spelers wil weg
 • Financiele ondersteuning vanuit de gemeente
 • Maatschappelijke druk (minder vrijwilligers)
 • Aanpassingen in beleid- en spelregels vanuit de bond

 

 

 

 

Trainingstijdstippen

Voor de actuele trainingtijden en -locaties wordt verwezen naar de website.

Wedstrijdtijdstippen thuis

Alle teams spelen de thuiswedstrijden op de zaterdag. Incidenteel wordt er ook op vrijdagavond gespeeld. Voor overige informatie en het actuele wedstrijdschema wordt verwezen naar de website.

Identiteit

Bij basketballvereniging Westland Stars is iedereen welkom. We zijn één grote familie, voor wie daar bij wil horen. We hebben ambitie te groeien in kwaliteit en kwantiteit, maar de sfeer en gezelligheid willen we altijd behouden. Daarom gaat onze voorkeur uit naar het opleiden van jeugd, en ook in de hoogste teams spelen voornamelijk spelers uit eigen gelederen. We spelen dan op het niveau waar we thuishoren. Spelers van buitenaf kunnen zich net als ieder ander als lid aanmelden, maar we zullen ons nooit laten verleiden halve teams te importeren om maar hoger te kunnen spelen. Het bewaken van de clubcultuur, en het koesteren van de eigen leden, is veel belangrijker dan het behalen van successen op korte termijn.
http://crossover.westlandstars.nl/themes/rootcandy/rootcandy_fixed/image...); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; font-family: Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; font: normal normal normal 13px/160% Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; font-size: medium; background-position: 50% 0%; background-repeat: no-repeat repeat; ">

Wij willen basketball spelen naar de Westlandse aard: hard werken, niet zeuren. Winnen doen we graag, maar we zijn mans genoeg om verlies te dragen. Uitgangspunt: in de wedstrijd zullen we de tegenstander bestrijden tot onze laatste snik, en na de wedstrijd gaan we vriendelijk met hen om. Het zijn tenslotte óók liefhebbers van onze prachtige sport. Een praatje voor en na de wedstrijd draagt bij aan respect, en levert basketballkennissen op.

Spelers en trainers/coaches van Westland Stars behandelen elkaar altijd met respect, en zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Jongere leden kijken naar hen op, en nemen gedrag over. Emotie is één van de mooiste onderdelen van sport; toch moet die emotie in goede banen worden geleid. Hoewel het in het heetst van de strijd soms niet altijd meevalt, proberen we niet te vloeken of te schelden. Als iemand écht grove taal uitslaat, wordt hij of zij daar onmiddellijk op aangesproken.

Publiek

Bij de Westland Stars gaan we graag naar wedstrijden van elkaar kijken. We moedigen onze ploegen enthousiast aan, maar altijd met respect voor de spelers, coaches, tafelaars en scheidsrechters. Ook bezoekend publiek voelt zich welkom. Als iemand toch een keer over de schreef gaat, zeggen we er wat van.

Zondag

Basketballvereniging Westland Stars houdt rekening met het gegeven dat haar leden een religieuze achtergrond kunnen hebben. Daarom spelen we vooralsnog onze wedstrijden niet op zondag.

Omgangsvormen / Gedrag

Ongewenst gedrag binnen de vereniging; wat doen we er mee?

De kranten staan er dagelijks vol van. Agressie, geweld, seksuele intimidatie, etcetera. Het lijkt soms wel of het in Nederland gewoon is geworden. In onze vereniging willen we hier echter niet aan wennen. Om deze reden hebben we afspraken gemaakt op welke wijze wij onderling met elkaar omgaan.

In onderstaande afspraken wordt onder collega's verstaan: medespelers, trainers, coaches, vrijwilligers en bestuursleden en leden in het algemeen.

Waarop ziet het ongewenst gedrag?

De vereniging heeft te maken met veel mensen. Allereerst natuurlijk je de spelers van jouw eigen team en jouw trainer/coach. Daarnaast de andere teams van de vereniging, trainers/coaches, scheidsrechters, kader (bestuursleden en commissieleden), ouders, sponsoren, bezoekers, en natuurlijk de tegenstanders.

Iedereen die met ons te maken heeft verdient respect. Respect is eigenlijk heel eenvoudig te beschrijven: jij behandelt anderen zoals jij zelf behandeld wilt worden.

Het is voor niemand leuk om uitgescholden, onheus bejegend, gepest of gediscrimineerd te worden. Niets zo vervelend als een wedstrijd waarbij vanaf de tribune doorlopend een scheidsrechter wordt afgebrand of de tegenstanders worden uitgescholden. Hierbij hoort ook het gedrag wat sommigen als 'humor' schijnen te beschouwen: "dat is toch een leuke opmerking of grap?". Het lukt natuurlijk nooit om alle voorbeelden op te sommen, maar dat zou ook wel heel vreemd zijn als dit nodig zou zijn. Hierna worden wel een aantal zaken verder uitgediept.

Let op: Het bovenstaande geldt voor alle activiteiten van onze vereniging, zowel uit als thuis, voor spelende leden als leden die als toeschouwer aanwezig zijn!

Welke vormen van ongewenst gedrag zijn er eigenlijk?

Ongewenst gedrag kan divers zijn. Het meest in het oog springend zijn duidelijke vormen van geweld en verbale agressie. Er zijn echter ook vormen van ongewenst gedrag die niet voor iedereen even duidelijk zijn. Je kan hierbij denken aan vormen van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Soms worden ze zelfs in de vorm van een grap gebracht, maar je zal je maar aangesproken voelen.

Agressie en geweld

Dit zijn vaak de meest duidelijke vormen van ongewenst gedrag. Vaak loopt het een en ander uit de hand omdat er vooraf al een behoorlijke spanning is opgebouwd. Er hoeft dan niet veel te gebeuren of de stoppen kunnen doorslaan. Vloeken, schelden en zelfs handtastelijkheden kunnen dan het gevolg zijn. Het is uiteraard duidelijk dat binnen onze vereniging dit gedrag niet getolereerd zal worden. Hopelijk komt het ook niet zover, want wij vinden het belangrijk dat er bij ons een open sfeer aanwezig is. Als je iets niet bevalt, bespreek dit dan ook direct met betrokken persoon, ook al is dit je trainer of een bestuurslid. Kom je samen niet uit kan je dit altijd nog hogerop bespreken. Voorkom escalaties door vroegtijdig jouw irritaties kenbaar te maken.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie omvat alle vormen van seksueel getinte aandacht, die ongewenst, eenzijdig en/of opgedrongen is. Ongewenste intimiteit is duidelijk geen vriendschappelijk gedrag, dat wederzijds gewenst en aanvaard is. Of de aandacht gewenst of ongewenst is, is ter beoordeling van degene die de aandacht krijgt. Niet de bedoelingen, maar de gevolgen van het gedrag voor de ander zijn hierbij maatgevend.

Seksuele intimidatie binnen de vereniging loopt uiteen van dubbelzinnige opmerkingen en handtastelijkheden, tot zelfs pogingen tot aanranding en verkrachting. Er bestaat geen prototype slachtoffer. Ofschoon ook mannen lastig gevallen worden, zijn vrouwen vaker het slachtoffer. Vrouwen worden bijvoorbeeld regelmatig lastig gevallen met dubbelzinnige grapjes. Of ze worden niet op hun professie, maar op hun vrouwelijkheid beoordeeld. Of ze worden aangeraakt en betast door collega's. Hierdoor kan de sfeer flink verziekt worden.

Pesten

Het pesten is iets dat we wellicht nog van onze schooltijd kennen. Er was altijd wel iemand met een bril met erg dikke glazen, dik of met rode haren. Het hoorde er een beetje bij om deze kinderen te plagen. We vroegen ons eigenlijk nooit af hoe deze kinderen zich voelden. Nu weten we veelal beter. Toch blijkt pesten niet alleen voor te komen op de lagere en middelbare school. Ook in verenigingen worden leden gepest. Steeds dezelfde persoon is de klos als er weer een "grapje" uitgehaald wordt. Voor de grappenmakers erg lollig en mogelijk ook niet eens zo vervelend bedoeld, maar de betrokken persoon kan hier enorm onder lijden. Juist deze persoon durft dit dan niet te bespreken uit angst voor de reacties van zijn collega's. Wees daarom alert op je eigen gedrag. Vertoon je gedrag dat voor een ander wel eens kwetsend kan zijn, of vertonen collega's gedrag dat voor een ander kwetsend is? Doe er zelf wat mee en spreek je collega's er op aan. Centraal in onze benadering zal moeten staan dat we respect hebben voor een ieder die in onze vereniging actief is, zowel als speler als, als vrijwilliger. Een ieder is belangrijk voor onze vereniging, waarbij iedereen waardering verdient.

Discriminatie

In onze vereniging vinden wij het vanzelfsprekend dat collega's niet gediscrimineerd worden op grond van ras, geloof, leeftijd, seksuele geaardheid, etcetera. We willen dit ook zo houden. Ook hierbij staat respect voorop voor datgene dat iedereen bijdraagt aan onze vereniging. Realiseer je goed wat voor een vernedering iemand kan ondergaan als hij/zij bedoeld of onbedoeld (door bijvoorbeeld een grapje) slachtoffer wordt van een discriminerende benadering. Ook hierbij geldt dat het aanspreken van een collega, die zo'n opmerking maakt, belangrijk is om de sfeer goed te houden.

Intimidatie op basis van macht

Soms komt het voor dat leidinggevenden (trainers, coaches, bestuursleden, begeleiders) zich bepaalde vrijheden permitteren jegens ondergeschikten of mensen onder druk zetten. Hun positie verleidt hen dan tot intimiderend gedrag. Het wordt dan een stuk moeilijker hier iets van te zeggen, het is immers je trainer die je dan terecht moet wijzen en dat is meestal niet zo eenvoudig. In zo'n situatie is het belangrijk dat in de vereniging een vertrouwenspersoon bereikbaar is, dus ga eens voor jezelf na of je weet wie je dan kunt aanspreken. De vereniging moet er voor zorgen dat er een vertrouwenspersoon is.

Wanneer val je nou iemand lastig?

Soms is het heel moeilijk om concreet de grens aan te geven van wat nu gezellig en collegiaal is en wanneer het ongewenste omgangsvormen worden.

Je hoort wel eens: "mag je dan helemaal niets meer?" of "mag ik niet eens meer een arm om een collega haar schouder leggen?" of  "mag ik niet eens meer een grapje maken?".

De antwoorden op deze vragen zijn niet altijd hetzelfde. Het is veelal afhankelijk van de situatie en de persoon die het doet. Een dikke zoen op een wang kan gezellig zijn en een arm om een schouder kan opeens klef en onplezierig zijn.

Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als je het vriendelijk en met respect bedoelt. Als je niet helemaal zeker bent, doe dan niets of let er heel goed op hoe de ander reageert.Als je te dichtbij komt, wees er dan alert op hoe je gedrag overkomt. Kijk goed of je grapjes wel zo grappig zijn. Er wordt misschien niet altijd wat van gezegd, maar je kunt het vaak wel merken aan de reacties van de mensen in je omgeving, doordat ze de schouder wegtrekken of verveeld kijken bij jouw zogenaamde grapje.

Bepaalde handelingen kun je nooit vriendschappelijk bedoelen, en zijn dus ook nooit gewenst. Zoals, aan billen en borsten zitten, vloeken en schelden, opmerkingen maken over het seksleven van je collega's, respectloze opmerkingen maken over de leeftijd, zoals "Kijk die ouwe eens".

Hoe kunnen wij ongewenste omgangsvormen in onze vereniging voorkomen?

Om te beginnen moet je altijd je eigen gedrag goed in de gaten houden. Vraag je af of je collega je "leuke grapjes" wel zo grappig vindt. En let op of je collega fysiek contact wel zo leuk vindt. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie is voor velen een gevoelig onderwerp, waarover men niet gemakkelijk praat. Toch is dat precies wat er wel moet gebeuren, wil er iets in de houding en gedrag van mensen veranderen. Niemand hoeft te accepteren dat haar of zijn grenzen worden overschreden.. Het is belangrijk de ander dat te laten weten. Veelal is een rechtstreekse opmerking genoeg om ongewenst gedrag te laten stoppen. Met andere woorden: "maak duidelijk kenbaar dat je het gedrag van jouw collega als onplezierig en/of ongewenst ervaart".

Je collega wil niet onsportief lijken, wil geen "haaibaai" zijn of wil niet als een "mietje" overkomen die niet tegen een grapje kan. Slachtoffers van ongewenst gedrag zullen daarom voorzichtig zijn met stappen te ondernemen. Eenieder kan dus ook alert zijn op het gedrag van een ander. Zeg er iets van en ga niet mee in het ongewenste gedrag van een ander. Dit zal de hele sfeer voor iedereen ten goede komen.

Beleid van Basketballvereniging Westland Stars

Onze vereniging staat uitgesproken afwijzend tegenover allerlei vormen van ongewenst gedrag. Voor de veroorzaker leidt ongewenst gedrag tot disciplinaire maatregelen, zoals berisping, ontzegging van lidmaatschap en zelfs aanvragen royering lidmaatschap voor het leven bij NBB.

Het slachtoffer kan rekenen op steun onzerzijds. Een klacht wordt altijd serieus genomen. Het slachtoffer kan een beroep doen op de door onze vereniging aangestelde vertrouwenspersoon.

De namen van deze vertrouwenspersonen en hoe je ze kunt bereiken vind je op onze website.

In ons aller belang!

Het ondergaan van ongewenst gedrag kan het sporten bijzonder moeilijk en onaangenaam maken. Het is dan ook in ons aller belang om dit gedrag in onze vereniging te voorkomen. Het vereist een gezamenlijke aanpak, waarbij eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft.

Ongewenst gedrag .............. het kan zonder!!!

Stagebeleid

Vrijwilligersbeleid

Inleiding

Om vrijwilligers binnen Westland Stars te ondersteunen bij hun taken, heeft de vereniging een plan nodig rondom om de instroom, doorstroom en uitstroom van vrijwilligers. Dit document is een aanzet tot een dergelijk plan wat uiteindelijk in het verenigingsplan verwerkt kan worden.

In het kort de begrippen:

 • Instroom: Nieuwe vrijwilligers die een functie/taak gaan uitvoeren
 • Doorstroom: Vrijwilligers die al een functie/taak doen, maar wat anders willen doen of hun huidige functie of takenpakket willen uitbreiden.
 • Uitstroom: Vrijwilligers die hun functie/taak neerleggen

In de onderstaande hoofdstukken zal er per begrip een korte uitleg gegeven worden hoe Westland Stars kan aanpakken.

Algemeen

Een van de belangrijkste redenen waarom mensen geen vrijwilligerstaken oppakken is omdat ze eenvoudigweg niet persoonslijk gevraagd worden voor een taak. In onze vereniging kun je dus gevraagd worden voor een eervolle taak (dat zijn ze natuurlijk allemaal).

Om te zorgen dat vrijwilligers plezier blijven houden in de taak die ze uitvoeren, gaan we er in principe vanuit dat de taak voor een jaar wordt opgepakt. Aan het einde van dat jaar heeft de vrijwilliger de mogelijkheid om opnieuw deze taak voor een jaar uit te voeren. Dat biedt de kans aan de vrijwilliger en de vereniging om te kijken of de taak nog steeds passend is.

De meest opmerkelijke opmerking over 'uitstroom' is die van een coach/trainer die stopte ergens in 2002. In april zei hij: 'Ik stop omdat datgene wat ik doe, toch niet gezien/gewaardeerd wordt'. Opvallend was dat het onbekend was waar hij zich ondergewaardeerd voelde én het moment.

Als lering uit die case, zal Westland Stars (vanuit het bestuur en de commissies) vanuit de start van een vrijwilliger met zijn taak en telkens na een jaar in een gesprek de voortzetting bespreken. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Zit je nog steeds op de goede plek?
 • Wat is je plan voor dit jaar?
 • Hoe gaat het?
 • Hoe is het dit jaar gegaan en wat kan er beter?

Verder moet de clubcultuur rondom vrijwilligers zo zijn dat iedereen op tijd kan/wil melden als hij ergens problemen mee ervaart en ook weet bij wil dat kan door het organogram te volgen. Dat betekent dat iemand niet tot het einde van het jaar hoeft te wachten om met dingen die niet goed verlopen op te kunnen lossen.

Instroom

Werving & selectie

Het meeste succes met werving heb je:

 • Door mensen persoonlijk te vragen mee te doen.
 • Door een duidelijke taakomschrijving  te geven ('zou je <team> training willen geven?').
 • Door vrijwilligers hapklare brokken aan te bieden: korte, afgebakende projecten. Zo speel je in op de trend dat steeds minder mensen bereid zijn om zich langdurig aan een organisatie te binden.
 • Door goede voorlichting te geven over je activiteiten.
 • Door de mogelijkheid tot proberen/oriënteren te bieden.

Selecteren gaat het best:

 • Door een functieomschrijving te maken (moet ervaring hebben met, bestand zijn tegen emoties, kunnen samenwerken).
 • Door een gesprek over en weer te houden (de 'sollicitant' moet informatie geven maar ook krijgen).
 • Door heel precies aan te geven wat de verwachtingen zijn.
 • Door een lijstje met plus- en minpunten te maken.
 • Door eventueel bestaande vooroordelen te overwinnen.

Overdracht

Bij het aannemen van een functie/taak zal er allereerst een overdracht geregeld worden van de oude eigenaar naar de nieuwe eigenaar. Dit gebeurt zo snel mogelijk (binnen een maand) nadat de functie/taak is gewijzigd van eigenaar.

Ondersteuning/coaching

Om nieuwe vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen bij de aangenomen functie/taak zal Westland Stars desgewenst een buddy vragen deze persoon, zolang nodig, te begeleiden. De buddy zal een coachende rol hebben en als vraagbaak. Bij voorkeur is deze buddy de vorige eigenaar van de taak en anders wordt dit zo goed mogelijk op een andere manier ingevuld.

De overdracht is een belangrijk moment voor de vrijwilliger. Dit is de tijd dat de vrijwilliger de functie/taak leuk moet gaan vinden en hier ligt de sleutel tot een langdurige vrijwilligersrelatie met de vereniging.

Doorstroom

De kans op het behouden van vrijwilligers kan worden vergroot door:

 • Contactmomenten hebben. Weet wat mensen willen of niet meer willen.
 • De deskundigheid van de vrijwilligers te vergroten door ze te laten deelnemen aan cursussen. Investeren in de opleiding en deskundigheid van vrijwilligers van belang voor de organisatie maar ook voor de vrijwilligers zelf. Cursussen krijgen daardoor de bijfunctie van een beloning. Bijvoorbeeld cursussen over het uitvoerende werk, management, bestuurszaken, sociale vaardigheden, het gebruik van de computer, financiën, enz.
 • Naast een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten of reiskosten, bestaat de mogelijkheid om vrijwilligers een forfaitaire vergoeding per jaar te geven voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie.
 • De website is een bron van informatie voor de vrijwilligers. Daarop kunnen artikelen of verwijzingen naar relevante tijdschriften, ingekomen post die van belang is voor vrijwilligers worden gevonden.
 • Een compliment aan het adres van vrijwilligers wordt altijd gewaardeerd.

Vrijwilligers die al wat doen, maar wat anders willen of meer willen doen kunnen dit aangeven bij het bestuur dan wel bij de desbetreffende commissie. Vervolgens moet er in overleg actief gekeken worden om de vrijwilliger een nieuwe functie/taak te geven. Als dit niet lukt, zal de vrijwilliger snel neigen naar uitstromen, dit moet voorkomen worden.

Uitstroom

Als een vrijwilliger zijn functie/taak neerlegd is het belangrijk om uit te zoeken waarom hij/zij dit doet. Het contactmoment is daarvoor het aangewezen middel. Als het om persoonlijke redenen is, dan het lastig om er wat aan te doen. Als het gaat om de redenen die met de vereniging te maken hebben, dan worden die redenen vastgelegd en besproken in het bestuur. Op die manier willen/kunnen we hiervan leren!

Stappenplan

Stap 1:

Vrijwilligers gezocht voor … (wees helder en duidelijk).

Stap 2:

Maak een profiel van de vrijwilliger die je zoekt.

Stap 3:

Bepaal tot wie je je richt.

Stap 4:

De wervingsboodschap is bedoeld om de interesse te wekken. Maak daarvan gebruik van de 5 W's (wie, wat, waar, waarom en wanneer).

Stap 5:

Hoe breng je de boodschap over? Vraag mensen persoonlijk, schriftelijk materiaal werkt meestal alleen ondersteunend.

Stap 6:

De plaats waar je vrijwilligers vindt. Probeer vrijwilligers zo gericht mogelijk te zoeken, dat levert het meeste resultaat op en kost het minst.

Stap 7:

Wees voorbereid op succes. Regel een aantal zaken waardoor je geïnteresseerden ook daadwerkelijk binnen kunt halen en kunt vasthouden (bereikbaarheid, informatiepakket, tijd voor ontvangst, kennismaking en inwerken)

Voorzitter

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: voorzitter@westlandstars.nl

Verantwoordelijk voor:

Organisatie

Besturingsfilosofie

In dit gedeelte van het digitaal verenigingsplan zal de besturingsfilosofie nader uitgewerkt worden. Een besturingsfilosofie beschrijft hoe de vereniging aankijkt tegen haar vorm, missie, stuctuur en werking.

Algemeen

 

 

 

 

Een organisatie bestaat uit mensen die met elkaar een gezamenlijk doel willen bereiken. Dit geldt voor organisaties als de overheid, banken en bedrijven. En ook voor vrijwilligersorganisaties zoals sportverenigingen, stichtingen en dergelijke. Met elkaar wordt nagedacht over en gewerkt aan het bereiken van de gestelde doelen.

Omdat een organisatie al snel uit behoorlijk wat mensen bestaat, is het nodig om structuur aan te brengen. Deze structuur is natuurlijk niet het doel zelf, maar een hulpmiddel om het doel te bereiken. Uit deze structuur volgen dan weer taken, rollen en verantwoordelijkheden. De organisatie doet er goed aan om haar structuur te beschrijven en deze intern en extern te communiceren. Zo wordt de organisatie begrepen en kan iedereen daarin zijn of haar plaats innemen.

 

In de meeste organisaties worden mensen betaald voor het werk wat zij daarin doen. Een vrijwiligersorganisatie kenmerkt zich, doordat mensen onbetaald zich inzetten voor de organisatie. Dit brengt een aantal specifieke randvoorwaarden met zich mee. Hierop zal in dit document verder op ingegaan worden.

Communicatie

 

Elke organisatie heeft behoefte aan heldere, frequente en betrouwbare communicatie. Hiervoor zijn middelen beschikbaar, zoals vergaderingen, de website, mailaccount, telefonisch contact, enz.

Vergaderingen

Het bestuur heeft maandelijks overleg. In dit overleg wordt zoveel mogelijk aan alle aspecten van de vereniging aandacht besteed. Van elk overleg wordt een verslag opgemaakt; actiepunten worden beschreven, uitgevoerd, bewaakt en terug gekoppeld.

De commissies hebben periodiek overleg. Hiervan worden verslagen gemaakt die worden aangeleverd aan het bestuurslid. Het angewezen bestuurslid bekijkt of iets in het bestuur wordt besproken.

De leden worden betrokken bij de ALV en de FALV. Deze vergaderingen vinden ieder seizoen plaats. Dit is hét podium waarop leden zich kunnen uitten over de vereniging en haar beleid.

Mailaccount

Binnen de vereniging wordt gewerkt met een webaccount van Google. Dit medium wordt door alle kaderleden gebruikt om elkaar te benaderen, documenten gemeenschappelijk te maken en als achief. De functiescheidingen en het beheer zijn in handen van het bestuurslid ICT.

Website

De website www.westlandstars.nl is hét centrale, digitale medium van de vereniging. Alles wat publicabel is en belangrijk om te communiceren zal via dit medium lopen. Het beheer van de website is in handen van het bestuurslid ICT. De website kent -naast het formele deel waar alle belangrijke documenten en mededelngen te vinden zijn- ook een forum en twitterfunctionaliteit.

Context van de vrijwilligersorganisatie

 

De laatste decennia heeft onze maatschappij een grote verandering doorgemaakt. Moderne middelen zoals telefoon, televisie en vooral internet hebben de wereld tot in onze huiskamer gebracht. Hierdoor zijn we non-stop terecht gekomen in een 'global village': de wereld als een dorp. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan mensen in hun privé en werk en we worden elk moment van de dag gebombardeerd met impulsen en nieuwe informatie. Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met een zich terug trekkende overheid. Zorg en ondersteuning zijn uitgekleed en menigeen is aangewezen op mantelzorg door familie en vrienden. Dan wordt het lastig om naast studie, werk, zorg, verplichtingen, enzovoorts ook nog eens tijd en energie te vinden voor andere zaken zoals werk, sport of andere hobbies. De moderne mens heeft het druk, erg druk.

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor verenigingen. Waar vroeger het verenigingsleven welig tierde en we nog een overvloed hadden aan sportverenigingen, muziekverenigingen, dansscholen, enzovoorts, is er in onze moderne maatschappij een teruggang te constateren. Regelmatig verdwijnen verenigingen, omdat het niet meer lukt om kader te vinden die de vereniging bestuurlijk wil dragen. Naast het feit dat mensen het druk hebben, wordt de hedendaagse bestuurder ook geraakt door steeds verdergaande regelgeving waar hij of zij aan moet voldoen. Bestuursfouten en zaken die misgaan in de vereniging kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstelling. Ook vragen de financiële aspecten de nodige zorg en kennis.

Deze context onderschrijft de behoefte aan een goede bestuurlijke en organisatorische inrichting van de vereniging. Als taken naar zwaarte goed beschreven en toebedeeld zijn, maken vele handen licht werk. Basketbalvereniging Westland Stars wil zich met dit Sport Beleid Plan de komende jaren verder ontwikkelen en professonaliseren. Dat is goed voor mensen, dat is goed voor de basketbalsport en dat is goed voor de maatschappij. Immers, sporten heeft een maatschappelijke, sociale en medische kant en dat is op zichzelf al een doel wat waard is om nagestreefd te worden.

Structuur

Basketballvereniging heeft een uitgewerkte structuur welke op de website gepubliceerd is.

 

Dit organogram bestaat uit drie lagen:

1e laag                   Bestuur                  eind-en beleidsverantwoordelijk

2e laag                   Commissies             uitvoeringsverantwoordeljk

3e laag                   Leden                    voor wie we het allemaal doen!

De gedachte achter deze structuur is, dat het bestuur en de commissies ieder ook een team vormen. Door middel van de commissies wordt het beleid van het bestuur vertaald en uitgevoerd. De leden worden zo ondersteund en de vereniging functioneert als één geheel.

In het bestuursteam zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Elk bestuurslid heeft één of meerdere commissies die wordt aangestuurd. Door deze verdeling is het gelijk duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie een commisssie primair kan benaderen voor haar taken. Hierdoor wordt bereikt dat de lasten evenredig verdeeld worden en dat duidelijkheid wordt bereikt van en naar de commissies. Het bestuurslid en de betreffende commissie spreken onderling af hoe de samenwerking wordt ingevuld.

De commissies krijgen een mandaat waarbinnen zij werken. Daarbij wordt al dan niet een bepaald materieel of financieel budget gegeven. Als een commissie vastloopt doordat het budget wordt overschreden, men buiten het mandaat besluiten moet nemen of het beleid wordt geraakt, kan zij dat meegeven aan haar bestuurslid. Deze moet op zijn of haar beurt e.e.a. bespreken in de bestuursvergadering. Zo blijven de verschilende lagen met elkaar in verbinding en kunnen doelen bereikt worden. Elke commissie heeft een coordinator als aanspreekpunt.

De leden (teams, trainers/coaches, scheidsrechters en anderen) zijn optimaal gefaciliteerd en worden waar nodig ondersteund. Eerst door de commissie (bv. de TC) en daarna door het bestuur (bv. de wedstrijdsecretaris).

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door vertrouwenspersonen en de Adviesraad.

De vertrouwenspersoon valt rechstreeks onder de voorzitter. Deze rol is uitgewerkt in een beschrijving en gepubliceerd op de website van de vereniging.

De Adviesraad is een nieuw fenomeen. De gedachte hierachter is dat er in en rond de vereniging zeer goede mensen zijn die vanuit hun ervaring, kennis of inzicht de vereniging kunnen helpen. Bijvoorbeeld door met het bestuur mee te denken over ontwikkelingen, faciliteiten, subsidies, enz. De Adviesraad kan op eigen inzicht bijeenkomen en werken. Het bestuur zal de Adviesraad concrete vraagstukken voorleggen, al dan niet uitgewerkt in de vorm van een schriftelijke hulpvraag.

Sponsorcommissie

E-mailadres: sponsoring@westlandstars.nl

Leden:

Sponsorbeleid

Geschreven door Ingrid (Penningmeester)

Inleiding

 

Sponsoring en fondsenwerving zijn een structureel onderdeel geworden van onze vereniging. Het zorgt voor de noodzakelijke extra (financiële) middelen.

Omdat er veel concurrentie is op het gebied van sponsoring is het belangrijk dat de vereniging zich goed profileert. Een sponsor werven is intensief; het kost veel tijd en geld. Meer dan het behouden van een sponsor. Als we dus eenmaal een sponsor hebben, dan moeten we tijd besteden aan het uitbouwen en onderhouden van de relatie met de sponsor.

Sponsorbeleid

 

Een helder en concreet verenigingsbeleid stelt ons in staat om tot een succesvolle sponsoraanpak te komen. Voor ons zelf, maar ook voor de sponsors, geeft dit vertrouwen en houvast.

Het sponsorbeleid is het domein van de penningmeester. Deze bepaalt het beleid en laat dit goedkeuren door het bestuur. Het beleid geeft duidelijkheid over de vragen:

 • Met wie gaan we in zee en met wie (absoluut) niet?
 • Wat wordt gesponsord?
 • Welke concessies zijn niet onderhandelbaar?
 • Welke conflicterende zaken zijn niet gewenst?

De uitvoering van dit beleid wordt belegd bij de sponsorcommissie. De penningmeester houdt toezicht op het naleven van het sponsorbeleid.

Beleidsplan

 

Het verenigingsbeleid van Westland Stars ligt vast in het beleidsplan. Wij hebben de ambitie om te groeien. Wij willen een gezellige vereniging zijn waar het basketballspel met plezier gespeeld kan worden. Het is onze wens om te investeren in de kwaliteit en het niveau van de eerste teams per leeftijdscategorie. De eerste mijlpaal behelst 200 leden.

 

Westland Stars is uniek, en dat willen we uitstralen!

Sponsoraanpak

 

De uitvoering van het beleid wordt belegd bij de sponsorcommissie. De sponsorcommissie komt met een voorstel, in de vorm van een sponsorplan op grond waarvan het bestuur tot keuzes komt. Het bestuur denkt actief mee en staat achter het in gang te zetten sponsorbeleid.  De sponsorcommissie en het bestuur communiceren regelmatig en duidelijk via het daartoe aangewezen Algemeen bestuurslid. Bij de start van elk seizoen krijgt de sponsorcommissie een duidelijke en haalbare doelstelling mee. Ook worden er afspraken gemaakt over het eindresultaat en de tijd waarbinnen de doelstellingen worden gehaald.

Het plan wordt vervolgens gecommuniceerd naar de leden en sponsors. Het bestuur ziet erop toe dat de sponsoruitingen door alle teams, sporters en clubleden geaccepteerd en nageleefd worden.

Het benaderen van sponsors

 

Bij de taakverdeling binnen de sponsorcommissie wordt afgesproken wie is belast met acquisitie en wie de relaties onderhoudt. De commissie maakt een heldere presentatie voor potentiële sponsors om te verduidelijken wat we willen en waarom. Het sponsorvoorstel moet in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten:

 • profiel van de vereniging
 • doelstellingen
 • de te sponsoren activiteit
 • Wat levert het op voor de sponsor?
 • Het moet goed verzorgd zijn
 • Schriftelijk goed uitgewerkt en ondersteund met foto's/ illustraties
 • Zo persoonlijk mogelijk, liefst gericht op de specifieke sponsor die benaderd wordt

Met wie gaan we in zee en met wie (absoluut) niet?

 

Om de goede naam van onze vereniging te beschermen, stellen wij geen prijs op sponsoring door bedrijven en personen die zich bezighouden met:

 • criminele activiteiten
 • sexindustrie of (soft)drugs
 • politiek getinte personen of organisaties

De tegenprestatie

Westland Star moet de sponsor in ruil voor de sponsorprestaties duidelijke tegenprestatie bieden, die  voor zijn doelgroep betekenis hebben. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de sponsormotieven van onze toekomstige sponsors. Dit kunnen persoonlijke motieven zijn, of motieven gebaseerd op sociale- en maatschappelijke betrokkenheid. Maar ook zakelijke motieven, zoals doelgroepen die men wil bereiken, naamsbekendheid of geld (kosten).

Wat heeft Westland Stars te bieden?

 

Hieronder een opsomming:

 • naamskoppeling aan toernooi of clinic
 • gebruik van materialen van de sponsor
 • logo/naam op kleding of sportmateriaal
 • drukwerk/site/promotieartikelen (flyers, banners, reclameborden, tassen ect)
 • advertenties in locale media
 • ontvangst tijdens wedstrijden met zakenrelaties
 • speciale toernooien met sponsor
 • verplichtingen met korting goederen of materialen af te nemen
 • sponsor in de gelegenheid stellen spullen te verkopen tijdens toernooien
 • gezamelijke activiteiten organiseren en de opbrengst delen
 • logo van de sponsor op gesponsord materiaal (bal)
 • sponsoring in natura (materiaal) of geld

Over onze naam, ons logo en onze teamkleuren onderhandelen wij niet. Ook over ons beleid is met externe partijen (zoals toekomstige sponsors) geen discussie mogelijk. Tenslotte gaan wij ervan uit dat een sponsor het gehele team sponsort. Het sponsoren van individuen  is niet toegestaan.

Procedures en systemen

 

 • Alle leden zijn welkom om potentiële sponsors aan te dragen bij de sponsorcommissie. De acquisiteur zal in overleg met de tipgever, contact zoeken met de betreffende sponsor.
 • De onderhandelingen kunnen binnen de daartoe aangegeven grenzen worden gestart
 • Het bestuur is altijd bereid deel te nemen aan de onderhandelingen, als dit toevoegt
 • De acquisiteurs hebben geen tekeningbevoegdheid, het contract wordt getekend door voorzitter en penningmeester namens de vereniging
 • Zorg dat het contract (in drievoud) volledig en correct is (NAW-gegevens, goede afspraken m.b.t. opmaak van reclame uitingen , houd het eenvoudig maar zorg dat prestatie en tegenprestatie op papier zijn vastgelegd, houdt rekening met standaardbepalingen van de NBB)
 • De voorzitter is, als het "gezicht" van de vereniging graag bereid om zich samen met de nieuwe sponsor te laten vereeuwigen in de locale media
 • Het originele contract gaat naar de secretaris
 • Een kopie gaat naar de penningmeester, die voor facturering zorgt
 • Een kopie gaat met een bedankbrief namens het bestuur, naar de sponsor
 • De Sponsor wordt opgenomen in de sponsorbeheerdatabase
 • Commissielid relatiebeheer neemt de sponsor "over".

Relatieonderhoud

 

Om een stabiele relatie op te bouwen met de sponsors, is het belangrijk om daar in de startfase al mee te beginnen. Het is belangrijk om een goede en zakelijke organisatie neer te zetten waarin meer wordt gedaan dan alleen het nakomen van afspraken. Een zakelijke aanpak en uitstraling wordt gewaardeerd.

Alleen wanneer we op een succesvolle manier waarmaken wat er is afgesproken ( en liefst nog iets meer!) hebben we een goede kans dat de bestaande sponsoren hun overeenkomst verlengen en we nieuwe sponsoren kunnen vinden.

Het Sponsorcommissielid voor relatiebeheer zorgt dat de sponsor na ondertekening van het contract niet wordt vergeten. Hij/zij werkt alle contacten en klachten persoonlijk met de sponsor af. Verder kunnen wij - om de sponsors te koesteren- :

 • een "meet & Greet" organiseren voor sponsor en zakenrelaties
 • de sponsors via de locale media aan het eind van het seizoen bedanken
 • Kerstwensen sturen via de locale media (Westland Stars wenst haar sponsors - naam ect….)
 • teamfoto met de sponsors maken voor de site
 • gedurende het seizoen bellen of alles naar wens verloopt
 • één - of tweemaal per jaar een specifieke sponsorbijeenkomst (clinic met hapje/drankje of thuiswedstrijd van rayonteams) organiseren.

Kortom; Doe méér doen dan de sponsor verwacht!

Publiciteit en PR

 

Om het sponsorbeleid te laten slagen is communicatie naar buiten toe erg belangrijk.

Het bestuurslid publiciteit kan hier een grote rol in spelen.

We nodigen de pers uit bij evenementen. Via een persmap met informatie in tekst en beeld (professionele foto's met het logo van de sponsor in beeld) over de club en sponsors kunnen we de aanwezige pers informeren bij evenementen en/of belangrijke gebeurtenissen.

We maken een publiciteitsmap waarin alle publiciteitsstukken over Westland Stars en sponsors worden verzameld. Hiermee kan Westland Stars zich profileren naar bestaande en nieuwe sponsoren.

Raad van Advies Westland Stars

Doel

De RvA-WS heeft tot doel om het bestuur van de basketballvereniging te voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen. Daarnaast kan zij worden ingezet om projectmatig veranderprocessen te begeleiden en mede vorm te geven aan het beleid van de vereniging.

De RvA-WS valt rechtstreeks onder de aansturing van de voorzitter van de vereniging. Deze is de verbinding met het bestuur .

Afbakening

De RvA-WS houdt zich niet bezig met operationele zaken van welke aard dan ook, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van een bestuurslid.

Leden

Om te komen tot goede advisering is het gewenst dat leden van de RvA-WS bestaat uit mensen die hun sporen hebben verdiend in de vereniging of beschikken over een bijzonder inzicht op basketball of verenigingsondersteunend gebied. Er wordt dan in beginsel uitgegaan van:

 • ereleden,
 • leden die geschikt worden geacht en tenminste 15 jaar lid zijn van de vereniging
 • leden die beschikken over een bijzonder inzicht op basketball of verenigingsondersteunend gebied, en/of
 • niet-leden die beschikken over een bijzonder inzicht op basketball of verenigingsondersteunend gebied.

Overleg

De RvA-WS komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang en ontwikkeling van de vereniging te bespreken. Daarnaast kan de RvA-WS naar behoefte vaker bij elkaar komen. Van het overleg wordt een kort kernpuntenverslag gemaakt wat aan de voorzitter wordt toegezonden ter informatie aan en/of eventuele behandeling door het bestuur. De rol van voorzitter/notulist van de RvA-WS wordt onderling bepaald.

Duur zitting

Een lid van de RvA-WS verbindt zich voor minimaal twee jaar (gelijk lopend met het basketballseizoen) aan deze taak. Na elk jaar wordt de RvA-WS geëvalueerd.

Beslissingsbevoegd

Het bestuur van de vereniging is in alle gevallen, de voorzitter en de bestuursleden gehoord hebbend, bevoegd om besluiten te nemen bij knelpunten en vraagstukken waar de RvA-WS niet uitkomt.

 

Vertrouwenspersoon

E-mailadres: geen (persoonlijk e-mailadres)

 

Leden:

Inleiding

 

Sporten doe je voor je plezier. Basketballvereniging Westland Stars wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van deze sport. Een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Westland Stars is een vereniging, waarin veel goed gebeurt, maar waar binnen het ook kan voorkomen, dat spelers/leden/ouders van jeugdleden zich even helemaal niet thuis voelen of met een probleem rondlopen dat ze niet kwijt kunnen. Dat kan zover gaan dat er behoefte is aan een persoon waarbij men zijn hart kan luchten. Soms zal het gaan om alleen een luisterend oor, soms om de daadwerkelijke oplossing van een klacht of conflict.

Deze persoon, de vertrouwenspersoon, wordt niet gezien als zijnde een onderdeel van de vereniging. En tegelijkertijd is het wel iemand, die vanuit de vereniging een zekere autoriteit en vertrouwen heeft gekregen.

Het profiel

 

De vertrouwenspersoon voldoet aan de volgende eigenschappen:

 • Hij/zij is rustig en vriendelijk.
 • Heeft een uitnodigend karakter.
 • Houdt afstand en gaat niet mee in huilverhalen.
 • Probeert te allen tijde het echte verhaal te achterhalen.

Is niet bang om bij het bestuur aan de bel te trekken.

Werkwijze

 

 • Het bestaan van een vertrouwenspersoon wordt onder de aandacht gebracht van de leden door een blijvende mededeling op de site, een mededeling tijdens de jaarlijks algemene ledenvergadering.
 • De vertrouwenspersoon heeft een eigen mailadres vertrouwenspersoon@westlandstars.nl en een eigen plekje op de website, waarbinnen kennis gemaakt kan worden met de leden.
 • Samen met de "hulpvrager" bespreekt de vertrouwenspersoon of en hoe het probleem zal worden aangepakt.
 • Indien er is afgesproken dat de vertrouwenspersoon bepaalde acties onderneemt, bijvoorbeeld contact met spelers, trainer, leider, bestuur vindt er terugkoppeling plaats naar de hulpvrager.
 • Rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld en indien door de vertrouwenspersoon gewenst (vooraf) in het bestuur besproken.
 • Op het eind van ieder seizoen brengt de vertrouwenspersoon een kort puntsgewijs verslag uit aan de voorzitter van het bestuur over welke werkzaamheden zijn verricht, zodat laatstgenoemde enig zicht heeft op wat er in het seizoen heeft gespeeld binnen de vereniging.

Status binnen de vereniging

 

 • De vertrouwenspersoon valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voorzitter.
 • De vertrouwenspersoon maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.

Secretaris

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: secretaris@westlandstars.nl

Beheerd ook de algemene ingangen:

Verantwoordelijk voor:

Ledenadministratie

E-mailadres: ledenadministratie@westlandstars.nl

Leden:

Ambitie schaduwadministratie

De vereniging maakt voor de ledenadministratie gebruik van ISS, een programma dat aangeboden wordt door de Nederlandse Basketball Bond (NBB). In deze zijn we afhankelijk van wat de bond aanbied.

Wij vinden deze afhankelijkheid op langere termijn onwenselijk gezien de onzekerheid rondom backups van de systemen en dergelijke. Natuurlijk zullen wij gebruik moeten blijven maken een centraal systeem van de NBB, maar liever hebben wij zelf controle over onze ledenadministratie. Door dit zelf de ontwikkelen kunnen wij zelf diverse zoekfuncties introduceren die veel gebruikt worden en ook andere onderdelen van onze vereniging (denk aan teamindelingen, TC zaken en dergelijke) integreren.

Bezwarencommissie

De leden van deze commissie worden benoemd per gelegenheid dat ze nodig zijn.

Wedstrijdtenues

E-mailadres: wedstrijdtenue@westlandstars.nl

 

Leden:

Penningmeester

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: penningmeester@westlandstars.nl

Financieel beleid

Bronnen (inkomsten)

Contributie

 

Contributie is een vaste en zekere bron van inkomsten. Elk lid betaalt contributie. De hoogte van de contributie is grofweg progressief verdeeld in junioren en senioren.  Dat betekent dat oudere leden meer contributie betalen dan jongere. De contributies zijn medio 2010 laag/gemiddeld t.o.v. die van andere basketbalverenigingen en laag in vergelijk met andere binnensporten.  Een nieuwe benadering hiervan is dringend gewenst. Hier kunnen we misschien een projectteam op zetten, ik heb inmiddels wel een vergelijking gemaakt tussen verschillende verenigingen. We moeten een afweging maken tussen onze ambitie mbt de jeugd(aanwas) - concurentie van andere clubs/voetbal- en het doorberekenen van kostenstijgingen in de vorm van contributies

Verder wordt bij meerdere kinderen per gezin korting verleend. De hoogte van deze korting is vastgesteld op maximaal 10% per extra kind per seizoen. nu 50% korting voor het derde en volgende kind. Ik heb nog geen inzage in de ledenadm.  Waarschijnlijk zijn er veel minder 3e en volgende kinderen dan 2e, dit moeten we afwegen.

Tenslotte is nieuw beleid gewenst voor teams die op hoog niveau spelen en waar extra kosten voor worden gemaakt richting de NBB, mogelijk betaalde trainers/coaches en scheidsrechters. Voorstel is om een toeslag door te rekenen voor het spelen in het rayon van EUR 50, zoals ook de meeste omringende verenigingen doen. Zoals eerder vermeld  zijn de extra kosten per rayonteam ca. EUR  1.700 per seizoen. De tenues zijn veelal gesponsord, waardoor de spelers vrijwel geen bijkomende kosten hebben. De samenhangende sponsorinkomsten zijn ca. EUR 6.000 in totaal. Na kosten voor de rayonteams blijft ca. EUR 1.000 over voor de vereniging. Overigens zijn de sponsors sterk verweven met de heren Voogd, van Berchum en Stoffer (U20). De sponsorcontracten zijn kortlopend en vallen - zonder actie - na 2011 weg. Verder worden een aantal zaken nu onderhands financieel door de teams geregeld. Wij staan voor een open en transparant financieel beleid, waarin alle kosten inzichtelijk zijn. Bestaande financiele regelingen/ gewoonten moeten gemeld worden.  Uitgangspunt is dat alle kosten die direkt verband houden met het basketbal, door de vereniging worden betaald. De vereniging kan er voor kiezen om kosten door te rekenen in de vorm van een toeslag voor het rayonspelen of een toeslag voor extra trainingen etc.

Sponsoren

 

Het sponsorbeleid is het domein van de penningmeester. Deze bepaalt het beleid en laat dit goedkeuren door het bestuur. Het beleid geeft duidelijkheid over de vragen:

 • Met wie gaan we in zee en met wie (absoluut) niet?
 • Wat wordt gesponsord (teams, vereniging, materialen, betaalde rollen, enz.)
 • Welke concessies zijn niet onderhandelbaar (naam, beleid, kleur, HHR, enz.)
 • Welke conflicterende zaken zijn niet gewenst (privé sponsoring)

De uitvoering van dit beleid wordt belegd bij de sponsorcommissie. De penningmeester houdt toezicht op het naleven van het sponsorbeleid.

Donateurs

Donateurs zijn een ondergewaardeerde bron van inkomsten. Hier wordt nog geen actief beleid op gezet door het bestuur, wat een gemiste kans is.  Deze bron leent zich bij uitstek om projectmatig onderzocht en geactiveerd te worden. Nu EUR 120.

Acties

Naast de Grote Club Actie zijn afgebakende acties mogelijk als bron van inkomsten. Te denken valt aan het inzamelen van statiegeldflessen, auto's wassen (of andere klussen doen), schoolacties, clinics, enz. Daarbij moeten wij de actie beter afstemmen op de diverse leeftijdgroepen. De sponsor lay-ups  passen misschien  beter bij de junioren en de Koorneef-actie bij de senioren.

Rente

Door een vaste financiële reserve op een hoog renderende renterekening te plaatsen en andere rentedragende rekeningen te gebruiken als  fonds/budget/reserveringsrekening kan rente gespaard worden.

Subsidies

 

Subsidies kunnen bestaan vanuit NOC-NSF,  de NBB, het Rayon en de plaatselijke gemeente. Sommige subsidies zijn slechts een beperkte tegemoetkoming; andere kunnen worden verkregen met een specifieke inzet vanuit de vereniging.

 

Het verdient aanbeveling om  hier expertise in op te doen en mogelijk een project dit uit te laten werken. Later kan dit worden ondergebracht bij de sponsorcommissie of een specifieke subsidiecommissie.

Het VSB fonds

Het VSB fonds schenkt organisaties met een bijzonder maatschappelijk nut regelmatig geldbedragen. Op dit punt is nader onderzoek gewenst.

Budgettering

 

Wil de vereniging ruimte voor investeringen creëren, dan dient gewerkt te worden met fondsen, budgetten en reserveringen:

 1. Fondsen voor de bestrijding van kosten toernooien, betaalde trainers/coaches, enz. Voor het seizoen 2010/2011 is het teams U10 ingeschreven voor het Mini Madness toernooi (inschrijfkosten  EUR 30) en zijn de teams U16.1 en U22 ingeschreven voor het Pre Season Tournament (inschrijfkosten EUR 100 per team) Om te kunnen budgeteren, en omdat voorheen de tournooien niet door de vereniging werden betaald(?!)  is het prettig als er een inschatting zou kunnen worden gemaakt van het aantal tournooien en de kosten. Verder is er met ingang van seizoen 2010/2011 een externe trainer aangetrokken. (geschatte kosten; EUR 500 vergoeding, EUR 500 reiskostenvergoeding (?!) en EUR 650 BT3 cursus ( te verdelen over 2 seizoenen)).  Wellicht komt er nog een 2e voor het dames team Tenslotte zijn er trainersvergoedingen uitgekeerd; EUR 50 per team m.u.v. de rayonteams.
 2. Het is een overweging waard om een apart fonds ter beschikking te stellen aan de activiteitencommissie voor het organiseren van acties en festiviteiten. Voordeel is dat er geen aparte toestemming gegeven hoeft te worden voor kleine uitgaven. Voorwaarde is wel dat beter met de fondsen wordt omgesprongen dat afgelopen seizoen, er zal achteraf verantwoording over de inkomsten en uitgaven moeten worden afgelegd. Op basis van het activiteitenplan van de commissie zal een beslissing kunnen worden genomen. Ik denk aan EUR 500 (begroting/realisatie 2008/09 en 2009/10)
 3. Budgetten voor extra kosten (extra scheidsrechters, kosten rayon + eredivisie, extra trainingsruimte)  De kosten voor 2009/2010,  per rayonteam kwamen op; ca EUR 1.700 bestaande uit EUR 580 scheidsrechterskosten, EUR 60 extra inschrijfgeld, en EUR 1.060 extra trainingsruimte) T.b.v budgettering is het praktisch om in te schatten met hoeveel rayonteams we te maken kunnen krijgen ivm onze ambitie
 4. Reserveringen voor vervanging (ballen, kleding, timerklokken, 24 seconden klokken, enz. In 2008/2009 is EUR 750 in een klok geïnvesteerd en EUR 2.500 in ballen. Voor dit seizoen is begroot EUR 2.000 is dit reëel?

De Vereniging

Algemeen

Basketballvereniging Westland Stars is een middelgrote vereniging met circa 150 leden. De vereniging speelt in 's-Gravenzande en maakt gebruik van de Westlandhal in 's-Gravenzande voor haar wedstrijden.  Verder wordt er naast de Westlandhal gebruik gemaakt van de Oudelandstraat in 's-Gravenzande en de sportlocatie van het ISW in Naaldwijk voor de trainingen.

Ambitie

De vereniging wil groeien. Uitgangspunt daarbij is dat de leden primair een gezellige vereniging willen waar het basketballspel met plezier gespeeld kan worden. Daarnaast is de wens om ook te investeren in de kwaliteit en het niveau van de eerste teams per leeftijdscategorie. Dat laatste betekent per definitie dat dit extra geld kost. Ambitie is om te groeien in fases, waarbij de eerste mijlpaal 200 leden behelst. Groei kan extra contributie op leveren, en extra sponsoring door een grotere naamsbekendheid.

Financiƫn

 

De vereniging is financieel gezond. Om een financieel gezonde basketbalvereniging te kunnen blijven en uit te bouwen, is beheersing van alle financiele processen noodzakelijk. De penningmeester zal jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven opstellen, die  aanduidt hoe inkomsten en uitgaven zijn samengesteld, rekening houdend met externe factoren. Binnen 3 maanden na afloop van het seizoen, presenteert de penningmeester de uitkomsten van dat seizoen met toelichting en conclusies.

Er is sprake van een financiële reserve, er zijn sponsoren en contributie komt over het algemeen probleemloos binnen. De contributiebedragen zijn progressief, dat wil zeggen dat er meer contributie wordt betaald naarmate je in een hogere leeftijdsgroep speelt. Wanneer teams op een hoger niveau gaan spelen, is er vanaf Rayon niveau en hoger sprake extra kosten. Deze extra kosten bestaan o.a. uit de kosten voor scheidsrechters, een hogere contributie van de bond en de kosten voor extra trainingsmogelijkheden. Daar tegenover staan  extra inkomsten in de vorm van sponsoring.

Doelen (uitgaven)

Doelen zijn kostenposten die de vereniging moet of wil betalen. Deze doelen zijn te onderscheiden in vaste doelen en variabele doelen.

Vaste doelen

 • Bijdragen aan de NBB
 • Bijdragen aan Rayon West
 • Huur Westlandhal
 • Huur trainingsruimte(n)
 • Enz.

Variabele doelen

 • Extra kosten teams rayon/eredivisie
 • Materialen
 • Kleding
 • Toernooien
 • Scheidsrechters
 • Opleidingen
 • Bestuur
 • Administratie
 • Enz.

Overige doelen

 • teamactiviteiten
 • street action
 • kies voor hart en sport
 • fundraisers
 • starscamp
 • enz.

 

Financiƫle reserve

 

Kijkend naar de omvang van de vereniging en de kosten voor een seizoen, wordt de financiering van de seizoenskosten voor ongeveer de helft gedekt door de inkomsten van contributie. Dat betekent dat een noodreserve om nog één seizoen te kunnen draaien 50% van de begroting zou moeten behelzen. Daarvan zou een vast bedrag van € 20.000,= per definitie op een spaarrekening moeten staan. Elk boekjaar wordt dit bedrag aangevuld tot de genoemde 50%. Daarnaast zou bij groei van de vereniging 20% van de nieuwe contributie per nieuw lid moeten gaan naar de langlopende reserve. Op die manier groeit de vaste reserve mee met de vereniging.

Uitgangspunt is dat er een gezonde financiële basis dient te zijn die waarborgt dat de vereniging in moeilijke tijden tenminste een jaar door kan draaien. Dat jaar moet dan een noodplan kunnen worden geproduceerd. In wezen is de noodreserve bedoeld om tijd te kopen in uitzonderlijke situaties.

Kascontrolecommissie

E-mailadres: geen

 

Leden:

Wedstrijdsecretaris

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: wedstrijdsecretaris@westlandstars.nl

Verantwoordelijk voor:

Technische commissie

E-mailadres: tc@westlandstars.nl

Leden:

Verantwoordelijk voor:

 • Trainingsschema
 • Teamindelingen

Inleiding

Doelen van het Strategisch/Sport Beleidsplan (SBP)

 

Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de hoofdlijnen van het algemeen bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen aan voor de komende jaren. Het gaat om een beschrijving op verenigingsniveau. In het SBP wordt aangegeven waar we ons als vereniging basketballtechnisch de komende jaren op willen richten, waar we met de hele organisatie naar toe werken. Niet alleen, maar samen met het de trainers/coaches, de teams, de diverse ondersteunende organen en de adviesraad.

Opleiding is binnen het SBP een belangrijk onderdeel. Het opleiden van spelers en trainers/coaches wordt in dit hoofdstuk specifiek besproken. Natuurlijk blijft het algemene beleid rondom opleiden hierop van toepassing.

Samenhang tussen SBP en operationele plannen

Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. De concrete invulling en uitwerking van het strategisch beleid gebeurt door middel van de operationele plannen of beleidsplannen ten aanzien van specifieke deelterreinen. Het SBP is daarmee de basis en het vertrekpunt voor beleidsvorming en uitwerking. De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SBP, vormen de basis van gesprekken over de voortgang en uitvoering van beleid tussen het bestuur en de uitvoerende.

Onze Ambities: Doelstellingen

Inhoudelijke ambities

Hoe en wat willen we spelen: afspraken binnen de vereniging

 

Sportief en respectvol gedrag op en naast het veld is een vereiste om lid te mogen zijn van de Westland Stars.

 • Elke wedstrijd begint en eindigt met het schudden van de handen van tegenstander, scheidsrechter en tafel.
 • Scheidsrechters worden altijd respectvol benaderd, zowel tijdens uit- als tijdens thuiswedstrijden.
 • Een team is zelf verantwoordelijk voor de troep die het zelf maakt.
 • Een team is zelf verantwoordelijk voor het eigen publiek.
 • Een team is zelf verantwoordelijk voor het neerzetten van de baskets, banken en jurytafel bij thuiswedstrijden.
 • Wie een diskwalificerende fout maakt, zal zich, naast de officiële procedures, dienen te verantwoorden bij de TC (of het bestuur bij zeer ernstige situaties?)

Van spelers, coaches en kader wordt inzet verwacht voor de vereniging, voor het team en voor elkaar.

 • Elk lid probeert bij te dragen aan de goede sfeer op en naast het veld.
 • Elk lid zet zich ten volle in voor het team en/of de vereniging, op en naast het veld.
 • Het kader heeft spelplezier, spelbeleving en het belang van de vereniging altijd als hoogste prioriteit.
 • Elke coach heeft spelplezier, ontwikkeling van team en spelers/speelsters en het verenigingsgevoel als hoogste prioriteit.

Elke speler/speelsters draagt bij aan de ontwikkeling van teamgenoten, het verenigingsgevoel en het spelplezier van alle leden.

Ledenaantal

 

Bij schrijven is het totaal aantal leden wat lid is van Basketballvereniging Westland Stars 164.

 • Een groei per jaar van 15 leden. Dit is een ambiteus aantal, maar zeker in de jeugd valt veel te bereiken.
 • In het werven zal de nadruk liggen op de basisschoolleeftijd en 1e en 2e klas middelbare school.
 • Een aantal leden houden zich bezig met het opstellen van een marketingplan[MJN1] . Dit zal door het bestuur worden gekeurd en gedelegeerd.

 [MJN1]Adviesraad

Niveau

 

 • Elk eerste herenteam/jongensteam op rayonniveau in 2015.
 • Tweede teams spelen 1e of 2e klasse regio, om het gat met het eerste team zo klein mogelijk te houden. Lager spelende teams spelen op gewenst niveau.
 • Westland Stars biedt prestatiegericht basketball aan middels de eerste teams, maar er is ook ruimte voor recreatief basketball. Dit geldt met name voor de senioren. Bij de jeugd staat ontwikkeling, groeiproces en spelplezier centraal, waaruit op natuurlijke wijze voor elke speler/speelster en team goede prestaties op het juiste niveau zullen voortkomen.

Over 5 seizoenen

 

 • Minstens 2 jongensteams per leeftijdsklasse
 • Minstens 1 meidenteam per leeftijdsklasse
 • 5 Herenteams
 • 2 Damesteams

Vergoedingen

 

 • Trainers/coaches worden in de regel niet vergoed. Met eventuele uitzondering als deze van extern aangetrokken dienen te worden.

Scheidsrechters worden in de regel niet vergoed vanuit de vereniging.[MJN1]

 [MJN1]Bestuursafspraak toevoegen, dat we niet willen dat dit onderhands gebeurd, dus heldere afspraak maken.

Jaarplandoelstellingen Technische Commissie

Jeugd- en opleidingsplan

Bankspelers

Eigen team gaat altijd voor, wedstrijden en trainingen. Mits anders overeengekomen.

Diploma's

 

Bij de U10, U12 en U14 werken we met diploma’s. In de volgende categorieën kunnen zij aan het eind van het seizoen een diploma halen:

 • Dribbelfundamentals
 • Passfundamentals
 • Reboundfundamentals
 • Verdedigingsfundamentals
 • Schietfundamentals

Op een speciaal daarvoor gereserveerde training vertonen de spelers onder toeziend oog van trainer/coach en TC-lid hun vaardigheden. In elke leeftijdsklasse kunnen spelers één diploma halen voor hun Fundamentals. Bij de U10 kunnen ze een A-diploma halen (wat staat voor B-niveau fundamentals), bij de U12 een B-diploma (wat staat voor G-niveau fundamentals) en bij de U14 een C-diploma (wat staat voor E-niveau Fundamentals). Aan het eind van het examen krijgen spelers een certificaat en een klein cadeautje. Uiteraard worden examens afgelegd in wedstrijdtenue.

Op deze manier stimuleren we de spelers om te werken voor hun Fundamentals en betrekken we gelijk ouders, opa’s/oma’s en andere belangstellende voor basketball, omdat examens altijd familie trekt.

Opleiding

Opleiding van kader

Om het speelniveau te verbeteren zal dat van het kader verbeterd moeten worden. Voor het structureel beter opleiden van het training gevend/coachend kader (T/C) zal een systeem als volgt aangehouden worden:

Extern

 

Basketball Trainer opleidingen

Mits het opleidingsprogramma niet dramatisch verbetert in de periode 2010-2015 zullen de opleidingen Basketball Trainer 1 (BT1) en Basketball Trainer 2 (BT2) en de daaraan gebonden kosten extern zoveel mogelijk gemeden worden. Interne opleiding tot BT2, door BT3 gecertificeerde trainers, met externe centrale examinatering van de NBB heeft de voorkeur.

Clinics

Met alle/aantal trainers naar clinics?

Intern

 

Leercoach

Elke leeftijdsgroep krijgt een hoofdcoach die ook zal dienen als leercoach. Deze zal deels verantwoording dragen voor de interne opleiding van de rest van de coaches in dezelfde leeftijdgroep.

Voorbeeld:

Coach X is coach van de U12.1. Coach Y en Coach Z zijn de coaches van U12.2 of U12.2 en U12.3 respectievelijk. Coach X zal de verantwoording dragen voor de opleiding van Coach Y en Coach Z.

Omdat de kans groot is dat er, in dit voorbeeld, bankspelers van de U12.1 uit de U12.2 komen zullen de trainingen van U12.1 en U12.2 daarom ook zoveel mogelijk aansluiten, mits logistiek mogelijk. Dit maakt het bekijken en bespreken van trainingen gemakkelijk en niet onnodig tijdrovend voor Coach X.

Per seizoen moet er geanalyseerd worden of er voor elke leeftijdsgroep een bekwame leercoach beschikbaar is. Is dit niet het geval kan een leercoach verantwoording over een grotere leeftijdsgroep, bijvoorbeeld U12 en U14. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid dat er leeftijdscategorieën zijn met slechts één team.

Technische Commissie

De technische commissie zal in de opleiding van T/C als overkoepelend orgaan fungeren. De technische commissie zal verantwoordelijk zijn voor het monitoren van de opleiding. Daarnaast zal de technische commissie dienen als helpdesk voor beide leercoaches en lerende coaches.

Clinics

Het is de taak van de Technische Commissie om met regelmaat voor clinics te zorgen. Dit kunnen clinics zijn voor zowel leden als niet-leden. Daarbij kan gedacht worden aan specialistentraining, talententraining, coachtraining, strategische training, tactische training, conditietraining, teambuilding, enz.

Opleiding van spelers

 

Door de kwaliteit van de opleiding van het T/C kader te verbeteren zal de opleiding van de spelers uiteraard ook verbeteren. Om dat proces verder in goede banen te leiden is het volgende schema opgesteld. Hierin staan de richtlijnen wat betreft spelers moeten kunnen en leren in de specifieke leeftijdscategorieën.

Vergeet niet naast de technische en tactische op deze lijst ook spelregelkennis over te brengen!

Hele basic, en incomplete, vaardigheden checklist
Dient vooral als voorbeeld en opzet voor wat uiteindelijk de checklist moet worden.

HS/DS

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

U10

 

Algemeen

 • Rennen
 • Springen
 • Rebounden

Verdedigend

Team

 • Half-court man-to-man defense

Individueel

 • Basis houding
 • Verdedigend voetenwerk
 • Slides, drop step

Aanvallend

Team

 • Vrijlopen
 • Bewegen na pass

Individueel

 • Basis houding (triple threat)
 • Beschermen van de bal
 • Dribbelen
 • Control dribble, speed dribble, power dribble
 • Passing
 • Chest pass, bounce pass, overhead pass, vangen
 • Lay-up
 • Sterke hand, zwakke hand, verschillende posities, landen
 • Schot
 • Set shot, jump shot zoveel mogelijk uit beweging: catch & shoot, dribble & shoot en vrije worp
 • Beginselen aanvallend voetenwerk: jumpstop
 • Pivoteren
 • Voorwaarts en achterwaarts

U12

 

Al het voorgaande

Algemeen

 • Uitboksen

Verdedigend

Team

 • Begin full-court defense
 • Begin principes helpside

Individueel

Aanvallend

Team

 • Van de verdediger af passen
 • Bewegen naar de bal
 • Give & go

Individueel

 • Gevorderde dribble
 • Achteruit dribbelen, crossover dribble,
 • Gevorderde passing
 • Baseball pass, push pass
 • Gevorderde lay-up
 • Reverse lay-up, finger roll, power lay-up
 • Schot
 • Hook shot
 • Veranderen van tempo en richting
 • Zowel met en zonder bal

U14

 

Al het voorgaande

Algemeen

 • Transitie
 • Outlet positie en passing

Verdedigend

Team

 • Full-court
 • Helpside
 • One pass away defense, two or more passes away defense

Individueel

 • Verdedigen van screens
 • Centers verdedigen
 • Sturen van dribbelaar
 • Pistol stance

Aanvallend

Team

 • Fast break
 • Screening
 • Block & roll
 • Pass screen-away
 • Spacing (ruimte creëren op het veld)
 • Basis positiespel
 • Positie overnemen, etc.

Individueel

 • Gevorderde dribble
 • Achter de rug dribbelen, spin dribble, tussen benen dribbelen
 • Gevorderde passing:
 • Behind the back pass, pass fakes
 • Gevorderd schot
 • Shot fake
 • Aanvallend voetenwerk: Jabstep, openstep, crossstep etc.
 • 1-on-1 principes
 • Cuts:
 • V-cut, flare cut, flash cut, curl cut

U16

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • Traps

Individueel

 • Jump-to-the-ball

Aanvallend

Team

 • Fast break plays
 • Inbound plays
 • Onderscheid maken tussen de aanvallende achterlijn, de verdedigende achterlijn, de aanvallende zijlijn en de verdedigende zijlijn .
 • Gevorderd schot
 • Turn around shot
 • Gevorderd screenen
 • Back screen, down screen, cross screen

Individueel

 • Posities innemen

U18

 

Al het voorgaande

Algemeen

 • Spelers trainen naar positie. Echte centers in deze leeftijdscategorie zullen center blijven.

Verdedigend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • Set plays

Individueel

 • ...

U20

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • Zone defense (2-1-2, 1-2-2, 1-3-1, 3-2, 2-3)
 • Zone press

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

U22

 

Al het voorgaande

Verdedigend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Aanvallend

Team

 • ...

Individueel

 • ...

Opleiding van spelers plan van aanpak

 

Elke trainer/coach krijgt deze BVC aan het begin van het seizoen, waarbij de TC samen met de trainers/coaches de vaardigheden langs loopt. Van elke trainer/coach wordt verwacht dat zijn spelers aan het eind van het seizoen de vaardigheden op het gewenste niveau beheersen.

Spelers die op latere leeftijd beginnen met basketballen zullen automatisch in tweede teams terecht komen, waar meer aandacht wordt besteed aan de Fundamentals. Daarnaast kunnen deze spelers een versnelde opleiding volgen door het volgen van de STF.

Specifieke trainingen

 

 • Talententrainingen
 • Positietrainingen
 • Specifieke fundamental trainingen

Technisch Kader

Alle trainers/coaches van 2010-2011

 • Heren 1 (Jeroen Timmerman)
 • Dames 1 (Vincent Valstar)
 • Heren 2 (Lex Thoen)
 • Heren 3 (Jan Vrencken)
 • Heren 4 (Robert Buurman)
 • U22 (Marvin Cossee)
 • MU20 (Jerry Tenwolde)
 • U18.1 (Martijn van Reenen, Jonathan Ramhiet)
 • U16.1 (Pascal Faase)
 • U16.2 (Tim van den Boogaard, Rakib Sadal)
 • U16.3 (Allard van Almenkerk, Karsten de Gier)
 • U14.1 (Stefan van den Beukel, Vincent Valstar)
 • U12 (Joost Prins)
 • MU12 (Marloes van Zeijl)
 • U10 (Judith van der Linden)
 • U8 (Judith van der Linden, alleen trainen)

Toedeling trainers/coaches

Duur van de toedeling

Na opmaak van de voorlopige toedeling wordt uiteindelijk een definitieve toedeling gemaakt (bij voorkeur voor de vakantieperiode, maar zeker voor de start van het nieuwe seizoen). Dit wordt bekrachtigd door het bestuur. Deze definitieve toedeling heeft de looptijd van een speel seizoen. Daarmee wordt voorkomen dat de verwachting kan ontstaan dat er sprake is van een automatische meerjaren toedeling van trainer/coach aan een team en schept ruimte voor de TC om elk jaar opnieuw de meest ideale combinatie van trainers/coaches en teams na te streven. Daaruit kan voortvloeien dat een trainer/coach één of meerdere jaren meeloopt met een team, maar dat is nogmaals geen automatisme.

Jaarplan per team

Aan het begin van het seizoen maakt een trainer/coach een jaarplan waarin hij/zij de doelen voor dat jaar vastlegd. Op deze manier heeft een team een doel om naar toe te werken. Dit is geen meetinstrument voor een beoordeling van de trainer/coach, maar helpt wel bij het meten van het niveau van leden en leeftijdscategorien.

Planning

 

De ervaring leert dat het verstandig is om zo snel mogeljk de trainers/coaches toe te delen aan de teams voor het nieuwe seizoen. Dat dit niet altijd direct voor 100% lukt en dat bij een voorlopige toedeling nog wijzigingen kunnen optreden is te verwachten. Toch is het gewenst dat uiterlijk eind maart van een lopend seizoen een voorlopige toedeling gereed is voor het nieuwe seizoen. De toedeling vindt plaats op basis van het niveau en aantal beschikbare trainers/coaches, het niveau en aantal te bemensen teams en de eventueel kenbaar gemaakte voorkeuren van beschikbare trainers/coaches. De TC heeft hierbij een bepalende rol; het bestuur bevestigt de toedeling door in principe het plan goed te keuren.

Bij het benaderen en werven van externe trainers/coaches treedt een bestuurslid samen met een TC-lid in gesprek met een kandidaat. Gezamenlijk bepalen ze of een kandidaat geschikt is en leggen een advies voor aan het bestuur. Het bestuur bespreekt de verdere gevolgen op het gebied van een op te stellen contract, voorwaarden, vergoeding en duur van de inhuur.

Rol leden TC bij indelingen

De leden van de TC nemen bij de toedeling van trainers/coaches een bijzondere plaats in. Veelal zijn TC-leden zelf ervaren en belangrijke trainers/coaches en worden zij meegenomen in de toedeling. Daarnaast zijn het belangrijke rollen die de steun van et bestuur verdienen. Het kan in deze positie/rol dan soms lastig zijn om zichzelf aan een team toe te delen en tegelijkertijd recht te doen aan de wensen van andere trainers/coaches. Daarom worden TC-leden gevraagd om zichzelf eerst toe te delen en vervolgens de andere trainers/coaches -al dan niet op basis van bekend gemaakte voorkeuren- toe te delen. Bij samenloop van voorkeuren hebben de TC-leden het eerste recht van keuze.

Visie op jeugdsport

Scheidsrechterzaken

E-mailadres: scheidsrechterszaken@westlandstars.nl

 

Leden:

Kosten en tijdsplanning

 

Aan het geven van cursussen zal in de jaarlijkse begroting een bedrag worden opgenomen. Hoeveel dit precies is zal door de penningmeester moeten worden aangegeven. De scheidsrechterscommissie doet elk jaar een aanvraag aan het bestuur of er nog geld beschikbaar is binnen de kader kosten voor een cursus.

 

De scheidsrechterscommissie zal een aantal keer per maand aanwezig zijn in de sporthal om scheidsrechters naar een hoger niveau te helpen. Nadat het bestuur op de website heeft gemeld dat er een scheidsrechterscommissie is geïnstalleerd, zal de commissie aangeven wat hun bedoelingen zijn. Ook een overleg met de takenplanner moet plaats vinden om in overleg met hem scheidsrechters aan te wijzen voor de wedstrijden.

Peter van Mouwerik zal in de scheidsrechterscommissie voorzitter zijn, dit omdat hij in de huidige opzet als scheidsrechtersfunctionaris optreedt.

Omschrijving

Aantal leden minimaal

Verwachte data

F - Cursus

15

Januari / Februari

E - Cursus

10

Februari / Maart

D - Cursus

1

Afhankelijk van Bond

Tafelcursus

15 a 20

April of September

Opfriscursus Rayon-Scheidsrechters

Vrijwillig

September (bij genoeg animo).

Tafelcursus eventueel ouders

Vrijwillig

Bij genoeg animo. (minimal 10)

Opfriscursus F-scheidsrechters

Alle F-scheidsrechters

Eens per twee jaar in de eerste heeft van het seizoen

Dit is wat er minimaal nodig is om een goede cursus te kunnen geven.

Opleidingsplan scheidsrechters

De doelstelling van dit verenigingsplan is het opleiden en begeleiden van scheidsrechters binnen Westland Stars tot het niveau, waarop deze scheidsrechters zowel binnen de vereniging als binnen de competities van Rayon West wedstrijden kunnen arbitreren met een scheidsrechtersdiploma.

Aanspreekpunt

 

De scheidsrechterscommissie zal Harry van Loon vragen om nuttige tips voor beginnende scheidsrechters, wellicht is er bij de bond het een en ander voorhanden wat wij goed kunnen gebruiken.

Binnen Westland Stars is de scheidsrechtersfunctionaris degene, die verantwoordelijk is voor de inzet, de opleiding en de begeleiding van scheidsrechters. De taken van deze functionaris zijn:

 • Het opgeven van scheidsrechters bij de wedstrijdsecretaris voor het Rayon West.
 • Het verzorgen van opleidingen van scheidsrechters voor alle niveaus binnen de vereniging.
 • Het verzorgen van overige opleidingen, zoals de tafelcursus.

Ervaring

 

Zoals bij bijna alles ben je niet in één keer een goede scheidsrechter, daar moet je eerst ervaring voor opdoen. Het opdoen van ervaring begint al bij de jongste teams fluiten en naarmate je meer ervaring hebt ga je dus ook hoger fluiten in je eigen vereniging. Ervaring doe je ook op door met een goede scheidsrechter samen te fluiten, daarin wil de scheidsrechterscommissie ondersteuning gaan bieden door mensen bruikbare tips te geven, en af en toe een wedstrijd samen te fluiten (het gaat dan vooral om wedstrijden vanaf de u14 teams).

Kennis

De kennis van de scheidsrechters binnen de vereniging moet vergroot worden. Dit kan op een aantal manieren, zoals het geven van F-cursussen voor de beginnende scheidsrechters, een opfriscursus aan het begin van het jaar waarin bijv. veranderingen binnen de NBB aan de orde komen, het begeleiden van onervaren scheidsrechters bij wedstrijden en het aanschrijven van de juiste personen bij de juiste wedstrijden (mensen met weinig ervaring dus niet bij Heren of onder 20 teams) en het geven van E-cursussen.

Opleidingen

 

 • Om elk jaar een F-cursus organiseren
 • Organiseren van een E-cursus (wellicht in samenwerking met verenigingen in de omgeving)

Respect geven en krijgen

Voor scheidsrechters is dit eigenlijk het belangrijkste binnen de vereniging. We staan er voor elkaar, en nog belangrijker we moeten het met elkaar doen. Afreageren op een scheidsrechter maakt de wedstrijden niet beter, maar juist alleen maar erger omdat de scheidsrechter zich onzeker gaat voelen.

Tafelaars

 

Het tafelen binnen de vereniging is ook belangrijk. Dit omdat het erg belangrijk is voor een scheidsrechter dat hij op zijn tafel kan rekenen. Ook hier besteedt de commissie aandacht aan. Voor zover haalbaar zal er elk jaar een tafelcursus worden gegeven. Dit wordt verzorgd door Sandra Bakker en Peter van Mouwerik.

Een tafelcursus voor ouders wordt alleen gegeven bij genoeg animo (minimaal 10) en anders kunnen deze ouders bij de tafelcursus van de kinderen aanwezig zijn. Deze tafelcursus wordt eveneens gegeven door Sandra Bakker en Peter van Mouwerik.

Overzicht gediplomeerde scheidsrechters

 

Westland Stars is op dit moment in het rijke bezit van 51 gediplomeerde scheidrechters op een totaal van ongeveer 159 wedstrijdspelende leden(32% van de leden is een gediplomeerde scheidrechter) 18 leden hebben een E-diploma, 33 leden hebben een F-diploma.

De scheidsrechterfunctionaris, Peter van Mouwerik voorziet voor de toekomst geen problemen bij het op peil houden van het scheidsrechterniveau binnen de Westland Stars.

Een lijst van scheidsrechters kan bij de commissie opgevraagd worden.

 

Scheidsrechters en begeleiding

Het opleiden en begeleiden van een selecte groep scheidsrechters wordt elk jaar opnieuw bekeken wie in aanmerkingen komen. De criteria zijn motivatie, talent en bestand zijn tegen commentaar. Dit zullen goede en minder goede scheidsrechters zijn. Voor het volgen van de verschillende cursussen zal hieronder kort worden uitgelegd hoe dit gaat gebeuren. Begeleiding vanuit de commissie zal door twee leden gebeuren die al een aantal jaren in het Rayon fluiten. Peter van Mouwerik zal zich vooral met de theoretische kant bezig houden en met een select groepje.

Begeleiding opzet

 

De commissieleden zullen waar mogelijk wedstrijden bekijken in de Westlandhal. Hierin zullen ze proberen scheidsrechters nuttige tips te geven die ze in wedstrijden kunnen gebruiken. Elk jaar zal de scheidsrechterscommissie een selecte groep (6 tot 9 man) selecteren van wie zij denken dat er potentie inzit om hoger te gaan fluiten. Deze groep zal bestaan uit zowel F als E scheidsrechters.

Per seizoen zullen de commissieleden een paar wedstrijden fluiten en/of bekijken van scheidsrechters die hoger kunnen fluiten dan momenteel. Deze scheidsrechters zullen een aantal tips krijgen die bijvoorbeeld in de rust of na afloop van een wedstrijd meegegeven zullen worden (mondeling of in hard copy als dat gewenst is). De scheidsrechterscommissie zal geen normering verbinden aan de beoordeling, maar alleen tips geven zodat ze beter gaan fluiten en het respect van de teams zullen winnen. Wat de mensen er vervolgens mee doen is in hun eigen belang, maar ook zij verwachten dat bij hun wedstrijden goede en ervaren scheidsrechters lopen die hun best doen.

Bijeenkomsten begin van het seizoen

De scheidsrechterscommissie zal maandelijks bijeenkomen om de vorderingen te bespreken, en waar mogelijk nieuwe actiepunten bespreken. Aan het begin van het seizoen zal er voor de scheidsrechters en coaches een bijeenkomst worden georganiseerd waarin de nieuwe regels en nieuwe ontwikkelingen kort worden doorgenomen.

F-scheidsrechters

Ieder lid van de vereniging (vanaf U16) die wedstrijden speelt is verplicht om zijn F-diploma te halen. Aanschrijving hiervoor worden gedaan door Peter van Mouwerik die elke twee jaar vaststelt wie een F moet gaan halen. Uit de groep die een F-diploma heeft behaald zal de scheidsrechterscommissie jaarlijks een aantal leden gaan begeleiden naar een hoger niveau.

E-scheidsrechters

 

Alle toekomstig E-scheidsrechters worden elk seizoen aangewezen door de scheidsrechterscommissie. Voorwaarde is wel dat ze enige ervaring hebben en ook willen fluiten voor de vereniging en hun team.

 

Voor het seizoen 2009-2010 zal er een E-cursus worden georganiseerd. De mensen, die hiervoor zijn aangeschreven zullen een brief krijgen, dat zij worden verwacht op de cursus. Uit de groep die een E-diploma gaat doen zal de scheidsrechterscommissie jaarlijks een aantal leden gaan begeleiden naar het niveau wat nodig is om in Rayon West te gaan fluiten.

D-scheidsrechters

Binnen de vereniging Westland Stars zijn er geen D-scheidsrechters aanwezig. Het aanmelden van E-scheidsrechters richting een D-cursus moet tot de mogelijkheden behoren. Probleem is echter dat het Rayon West maar een beperkt aantal D-cursussen houdt (eens per twee of drie jaar). Hier kunnen wij als scheidsrechterscommissie helaas niets aan doen!

Verzorger Wedstrijd Sheet

 

Leden:

Invuller Wedstrijdschema

 

Leden:

Aanschrijvingen/schorsingen met betrekking tot de taken

 

Leden:

Materialencommissie

 

Leden:

Algemene zaken (ICT/Publiciteit)

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: ict@westlandstars.nl

Verantwoordelijk voor:

Speerpunten 2011-2012

Website

Beheer Google Apps

Public Relations

E-mailadres: pr@westlandstars.nl

 

Leden:

Verantwoordelijk voor:

 • Verslagen (H1, D1, U22)
 • Persberichten

Inleiding

Geen enkele sportvereniging kan tegenwoordig nog zonder PR-uitingen. Vaak gebeuren dergelijke promotionele uitingen in de lokale media ongestructureerd en op onregelmatige basis. Sinds december 2009 is Mark Vrolijk binnen Westland Stars actief als Public Relations-functionaris. Hiermee wordt getracht de vereniging meer bekendheid te geven middels publicaties in de Westlandse media. Er worden persberichten verstuurd naar oa. de WOS en diverse kranten.Hieronder wordt een beknopte taakomschrijving van deze functie gegeven.

Takenpakket

 

De volgende gebeurtenissen vormen aanleiding tot het opstellen en versturen van een persbericht:

 • Alle competitiewedstrijden van Heren- en Dames 1 (ongeacht het niveau waarin zij opereren)
 • Incidentele berichten over successen van talententeams (zoals U20 in seizoen 2009/2010
 • Elk kampioenschap (ongeacht leeftijd)
 • Toernooien (Solware Nieuwjaarstoernooi, Paastoernooi)
 • Overige bijzonderheden (aanstellen Rob Meurs als combinatiefunctionaris)

Seizoensstart & -afsluiting (promotioneel stukje aan het begin en eind van het seizoen)

Wie doet wat?

 

 • De PR-medewerker krijgt informatie aangeleverd vanuit anderen binnen de vereniging
 • Over het algemeen zijn coaches verantwoordelijk voor het opsturen van een kort wedstrijdverslag naar de PR-medewerker (dit geldt sowieso voor berichtgeving over één specifiek team, zoals wedstrijdverslagen competitievoortgang en kampioenschappen)
 • Coaches kunnen deze verantwoordelijkheid overdragen naar één van de spelers
 • In het geval van berichtgeving over toernooien en overige bijzonderheden is de aanlevering van informatie afhankelijk van bijvoorbeeld de Activiteiten- of Technische Commissie
 • De wedstrijdverslagen hoeven alleen de meest cruciale informatie en wellicht enkele citaten te bevatten
 • De PR-medewerker bewerkt de berichten (indien nodig) totdat zij geschikt zijn voor publicatie
 • Voor de eigen website (www.westlandstars.nl) kan het oorspronkelijke wedstrijdverslag (geschreven door coach of spelers) gebruikt worden

NB: Voor aanvang van seizoen 2010/2011 zal een 'handleiding' voor het schrijven van persberichten online komen. Deze handleiding kan door bijvoorbeeld coaches gebruikt worden voor het vormgeven van wedstrijdverslagen. Het document heeft tot doel het verbeteren van schrijfvaardigheden en het voorkomen van dubbel werk door de PR-functionaris.

 

Verzending en ontvangst

 

De persberichten dienen via e-mail (pr@westandstars.nl) naar de PR-functionaris te worden verstuurd. Na controle en eventuele bewerking worden de berichten vervolgens via datzelfde e-mailadres naar de volgende partijen verstuurd:

Daarnaast dient altijd een kopie te worden verstuurd naar de ICT-functionaris, zodat het persbericht ook op de website van de vereniging geplaatst wordt: ict@westlandstars.nl.

Deadlines

 

De persberichten zullen vóór het einde van het weekend (zondagavond uiterlijk 18.00u) moeten worden verstuurd om zoveel mogelijk plaatsing te realiseren. Bij latere verzending neemt het risico dat kranten de berichten plaatsen sterk toe. Voor websites geldt dit in mindere mate.

Eisen

 

Zoals eerder vermeld zal in de zomer van 2010 een handleiding beschikbaar komen waarin tips en eisen voor het schrijven van persberichten zijn vermeld.

ICT

ICT is een commissie die te maken heeft met snelle veranderingen op het gebied van informatietechnologie. Beleid maken is dus een uitdaging, want als het een jaar duurt voordat een initiatief is uitgevoerd, dan kan het zijn dat het initiatief is ingehaald door de realiteit. Zodoende worden er elk seizoen een aantal speerpunten/initiatieven gedefinieerd welke gedurende het seizoen worden uitgevoerd. De commissie realiseert zich dat er meer initiatieven zijn, dan uitgevoerd kunnen worden, maar dat heeft te maken met de snelle veranderingen die eerder zijn genoemd.

Inleiding

ICT is een commissie die te maken heeft met snelle veranderingen op het gebied van informatietechnologie. Beleid maken is dus een uitdaging, want als het een jaar duurt voordat een initiatief is uitgevoerd, dan kan het zijn dat het initiatief is ingehaald door de realiteit. Zodoende worden er elk seizoen een aantal speerpunten/initiatieven gedefinieerd welke gedurende het seizoen worden uitgevoerd. De commissie realiseert zich dat er meer initiatieven zijn, dan uitgevoerd kunnen worden, maar dat heeft te maken met de snelle veranderingen die eerder zijn genoemd.

Missie

Met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ICT) het verenigingsgevoel bevorderen en daarnaast de vereniging naar buiten een positieve en professionele uitstraling geven.

Belangrijkste uitingen van Westland Stars

Van de vereniging naar de leden en andere

 • Website (http://www.westlandstars.nl)
 • Lee Uppie
 • Posters/Flyers voor evenementen (toernooien, acties), wedstrijden en dergelijke
 • Krantenartikelen/wedstrijdverslagen
 • Brieven
 • E-mail
 • Twitter
 • Flickr foto's

Van de vereniging voor de leden

Twitter (@westlandstars, #westlandstars)

Speerpunten/Initiatieven

Uitfaseren Lee Uppie

Per seizoen 2010-2011 zou het Lee Uppie uitgefaseerd kunnen worden. De site is dan de bron van informatie.

Nieuwsbrief sponsoren

====Start mail sponsorcommissie (2011-01-03)====

Hoe staan jullie tegenover een nieuwsbrief per kwartaal voor de sponsoren met wat algemeen nieuws?

Oorsprong: Dit was bij de FALV een voorstel van Hanneke, omdat zij als werknemen van een sponsor het idee heeft dat de sponsoren op dit moment niet echt informatie vanuit de vereniging krijgen. Soms ontvangen ze het Lee Uppie, maar hier staat niet veel informatie voor hen in.

Mijn voorstel zou zijn om 4x per jaar (Start Seizoen, November (rond sponsordag 1?), Februari (rond sponsordag 2?), Einde seizoen (bedanken + voorstellen volgend seizoen?)) een digitale nieuwsbrief (die misschien ook weer gesponsoord kan worden) te maken die de sponsoren ontvangen.

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud (gewoon putten van de site en eigen berichten of wat er speelt), denk aan:

 • Interessante wedstrijden
 • Nieuws
 • Sponsornieuws

De sponsorcommissie levert een lijst van mailadressen aan en ik (ICT) zal de nieuwsbrief versturen.

Ik hoor graag van jullie. Als jullie het een goed plan vinden en februari haalbaar is, zou dat top zijn natuurlijk.

====Einde mail aan sponsorcommissie====

Website mobiel beschikbaar

Per seizoen 2010-2011 zou de website mobiel beschikbaar moeten zijn. De site kan dan echt de belangrijkste bron van informatie worden.

Fotografenteam

Per seizoen 2011-2012 zou een team van fotografen de speelweekenden vast kunnen leggen.

Groupware functionaliteit voor het bestuur

Op dit moment wisselt het bestuur buiten de vergaderingen veel bestanden en informatie uit via de e-mail. Echter zijn veel van deze documenten dan wel bij de bestuursleden, maar ze zijn nergens geborgd en ook niet centraal bereikbaar. Daarnaast worden de eigen e-mailadressen gebruikt en redirect op bijvoorbeeld voorzitter@westlandstars.nl, maar dit heeft als nadeel dat bij bestuurwisselingen de reeds gemailde zaken niet teruggezocht kunnen worden.

Het doel is om voor het seizoen 2009-2010 een plek te creëren op de site of daarbuiten waarop documenten centraal kunnen worden opgeslagen. Ook moet elk bestuurslid zijn eigen e-mailadres hebben, niet als persoon, maar voor zijn functie. Bijvoorbeeld: voorzitter@westlandstars.nl of sponsorcommissie@westlandstars.nl. Ook westlandstars@hotmail.com moet uitgefaseerd worden!

Huisstijl

Als Westland Stars zijn we niet goed in staat gebleken om brieven via één vastgestelde lay-out naar buiten te laten gaan. Dit had ook te maken met het feit dat we een tweetal logo's hadden (met en zonder hoofdsponsor).

Zoals in de missie al is uitgedrukt willen we de vereniging een positieve en professionele uitstraling geven. Het doel is dan ook om met behulp van een eenvoudige huisstijl de vereniging een aantal hulpmiddelen te bieden dit doel te bereiken.

Ook het gebruik van een standaard handtekening onder mails draagt bij een professionele uitstraling. Voor het begin van het seizoen zal er een standaard vorm moeten zijn.

Het bestuur op het forum

Het forum is sinds 1 maart 2005 een actief onderdeel van de vereniging waarop veel leden contact met elkaar hebben als ze niet op de basketball zelf zijn. Op dit moment is het bestuur niet actief aanwezig op het forum. Het idee is, om naast het via de site publiceren van mededelingen vanuit het bestuur, het forum meer te gebruiken om meningen van de leden te vragen rondom vraagstukken als contributie, maar ook praktische zaken als moet het logo anders en dergelijke?

Weblog voor de voorzitter of het bestuur

De voorzitter of het bestuur schrijft met enige regelmaat een stukje. Leden kunnen hier dan op reageren waardoor wat discussie kan ontstaan. (zie ook een vergelijkbaar initiatief bij het forum).

PR-handleiding

Actie van PR commissie om de verslagen van de rayon teams te verbeteren.

Pixelverkoop

Pixelverkoop als sponsoring voor pixel.westlandstars.nl. Het idee is om een scherm te maken met bijvoorbeeld 500x1000 pixels. Voor elke pixel die iemand wil benutten te verkopen voor een paar eurocent. Als iemand dan zijn naam in een stukje van 100x30 pixels wil zetten, dan koopt hij/zij 3000 pixels voor 0,01 euro per pixel. Dit levert dan 30 euro op. In een volledig scherm zitten 500000 pixels, dus dat is 5000 euro.

Google Adsense

Nader uitwerken.

Bestuur + vergaderingen

Om de voorzitters van commissies en bijvoorbeeld een aantal coaches te betrekken bij het bestuur, is het wellicht een idee om per jaar een aantal bestuur+ vergaderingen te organiseren.

Vaste punten op de agenda

 • Wedstrijdpromotie voor Heren 1 wedstrijden
 • Maandelijkse nieuwsbrief van het bestuur

Nieuwsbrieven

Forumbeheer

Social Media

Twitter

 

Facebook

 

Algemene zaken

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: algemenezaken@westlandstars.nl

Verantwoordelijk voor:

Activiteitencommissie

E-mailadres: activiteitencommissie@westlandstars.nl

 

 

Activiteitencommissie

 De activiteitencommissie valt onder het bestuurslid Algemene Zaken. In het organogram op de website is te vinden welke leden in de activiteitencommissie zitten.

 De activiteitencommissie organiseert activiteiten voor leden, al dan niet in samenwerking met andere commissies/individuele leden. Dat kan bijvoorbeeld een toernooi, feest, bezoek aan een eredivisiewedstrijd, (jeugd)kamp zijn. In principe zullen de activiteiten zoals toernooi, feest, bezoek aan eredivisiewedstrijden, Starscamp (minimaal) budgetneutraal zijn, maar streven is om er een bijdrage voor de club aan over te houden. Om de bekendheid van de basketballsport te promoten wordt er ook minimaal één activiteit georganiseerd die openstaat voor niet-leden.

 Naast deze activeiten is de Activiteitencommissie ook verantwoordelijk voor de geldinzamelacties zoals de Grote Club Actie en de Sponsor Lay-up. De commissie kan hiervoor de hulp inroepen van bijvoorbeeld een (rayon)team om dit mee te helpen organiseren, waarbij de activiteitencommissie deze groep aanstuurt en voorziet van de nodige formulieren en instructies en in geval van de Sponsor Lay-up een datum vaststelt.

 Aan het begin van het seizoen wijst de activiteitencommissie een voorzitter aan, die contact onderhoudt met het bestuurslid Algemene Zaken en die de mailbox activiteitencommissie@westlandstars.nl beheert. Tevens wordt er aan het begin van het seizoen de onderstaande activiteitenkalender verder in- en aangevuld en wordt er een begroting opgesteld voor de kosten van de activiteiten.

 Voor elke activiteit wordt een draaiboek gemaakt en gebruikt, zodat de organisatie gemakkelijk overgedragen kan worden. Bij het organiseren van een feest wordt vooraf een begroting van de kosten gemaakt, die ter goedkeuring wordt overlegd aan de penningmeester.

 Missie:

Westland Stars wil een gezellige vereniging zijn. Activiteiten organiseren voor leden en promotie van de basketballsport aan niet-leden.

Speerpunten:

- Activiteitenkalender samenstellen en verder invullen

- Draaiboeken maken voor elke activiteit

Leden:

Activiteitenbeleid

 

Activiteitenagenda per jaar

Draaiboeken per activiteit die herbruikt kunnen worden.

 

Input activiteitencommissie

 

Sponsor lay up

Grote Club Actie

 

 

Vast aantal goede doelen bepalen voor het seizoen begint. Voor sommige ouders (bijvoorbeeld Joke van de Weide) leek het afgelopen seizoen niet meer bij te houden. Er wordt elke keer weer om geld gevraagd. Vooral Alp d’hueze was een verrassing.