Penningmeester

Bestuurslid: Zie organogram
E-mailadres: penningmeester@westlandstars.nl

Financieel beleid

Bronnen (inkomsten)

Contributie

 

Contributie is een vaste en zekere bron van inkomsten. Elk lid betaalt contributie. De hoogte van de contributie is grofweg progressief verdeeld in junioren en senioren.  Dat betekent dat oudere leden meer contributie betalen dan jongere. De contributies zijn medio 2010 laag/gemiddeld t.o.v. die van andere basketbalverenigingen en laag in vergelijk met andere binnensporten.  Een nieuwe benadering hiervan is dringend gewenst. Hier kunnen we misschien een projectteam op zetten, ik heb inmiddels wel een vergelijking gemaakt tussen verschillende verenigingen. We moeten een afweging maken tussen onze ambitie mbt de jeugd(aanwas) - concurentie van andere clubs/voetbal- en het doorberekenen van kostenstijgingen in de vorm van contributies

Verder wordt bij meerdere kinderen per gezin korting verleend. De hoogte van deze korting is vastgesteld op maximaal 10% per extra kind per seizoen. nu 50% korting voor het derde en volgende kind. Ik heb nog geen inzage in de ledenadm.  Waarschijnlijk zijn er veel minder 3e en volgende kinderen dan 2e, dit moeten we afwegen.

Tenslotte is nieuw beleid gewenst voor teams die op hoog niveau spelen en waar extra kosten voor worden gemaakt richting de NBB, mogelijk betaalde trainers/coaches en scheidsrechters. Voorstel is om een toeslag door te rekenen voor het spelen in het rayon van EUR 50, zoals ook de meeste omringende verenigingen doen. Zoals eerder vermeld  zijn de extra kosten per rayonteam ca. EUR  1.700 per seizoen. De tenues zijn veelal gesponsord, waardoor de spelers vrijwel geen bijkomende kosten hebben. De samenhangende sponsorinkomsten zijn ca. EUR 6.000 in totaal. Na kosten voor de rayonteams blijft ca. EUR 1.000 over voor de vereniging. Overigens zijn de sponsors sterk verweven met de heren Voogd, van Berchum en Stoffer (U20). De sponsorcontracten zijn kortlopend en vallen - zonder actie - na 2011 weg. Verder worden een aantal zaken nu onderhands financieel door de teams geregeld. Wij staan voor een open en transparant financieel beleid, waarin alle kosten inzichtelijk zijn. Bestaande financiele regelingen/ gewoonten moeten gemeld worden.  Uitgangspunt is dat alle kosten die direkt verband houden met het basketbal, door de vereniging worden betaald. De vereniging kan er voor kiezen om kosten door te rekenen in de vorm van een toeslag voor het rayonspelen of een toeslag voor extra trainingen etc.

Sponsoren

 

Het sponsorbeleid is het domein van de penningmeester. Deze bepaalt het beleid en laat dit goedkeuren door het bestuur. Het beleid geeft duidelijkheid over de vragen:

 • Met wie gaan we in zee en met wie (absoluut) niet?
 • Wat wordt gesponsord (teams, vereniging, materialen, betaalde rollen, enz.)
 • Welke concessies zijn niet onderhandelbaar (naam, beleid, kleur, HHR, enz.)
 • Welke conflicterende zaken zijn niet gewenst (privé sponsoring)

De uitvoering van dit beleid wordt belegd bij de sponsorcommissie. De penningmeester houdt toezicht op het naleven van het sponsorbeleid.

Donateurs

Donateurs zijn een ondergewaardeerde bron van inkomsten. Hier wordt nog geen actief beleid op gezet door het bestuur, wat een gemiste kans is.  Deze bron leent zich bij uitstek om projectmatig onderzocht en geactiveerd te worden. Nu EUR 120.

Acties

Naast de Grote Club Actie zijn afgebakende acties mogelijk als bron van inkomsten. Te denken valt aan het inzamelen van statiegeldflessen, auto's wassen (of andere klussen doen), schoolacties, clinics, enz. Daarbij moeten wij de actie beter afstemmen op de diverse leeftijdgroepen. De sponsor lay-ups  passen misschien  beter bij de junioren en de Koorneef-actie bij de senioren.

Rente

Door een vaste financiële reserve op een hoog renderende renterekening te plaatsen en andere rentedragende rekeningen te gebruiken als  fonds/budget/reserveringsrekening kan rente gespaard worden.

Subsidies

 

Subsidies kunnen bestaan vanuit NOC-NSF,  de NBB, het Rayon en de plaatselijke gemeente. Sommige subsidies zijn slechts een beperkte tegemoetkoming; andere kunnen worden verkregen met een specifieke inzet vanuit de vereniging.

 

Het verdient aanbeveling om  hier expertise in op te doen en mogelijk een project dit uit te laten werken. Later kan dit worden ondergebracht bij de sponsorcommissie of een specifieke subsidiecommissie.

Het VSB fonds

Het VSB fonds schenkt organisaties met een bijzonder maatschappelijk nut regelmatig geldbedragen. Op dit punt is nader onderzoek gewenst.

Budgettering

 

Wil de vereniging ruimte voor investeringen creëren, dan dient gewerkt te worden met fondsen, budgetten en reserveringen:

 1. Fondsen voor de bestrijding van kosten toernooien, betaalde trainers/coaches, enz. Voor het seizoen 2010/2011 is het teams U10 ingeschreven voor het Mini Madness toernooi (inschrijfkosten  EUR 30) en zijn de teams U16.1 en U22 ingeschreven voor het Pre Season Tournament (inschrijfkosten EUR 100 per team) Om te kunnen budgeteren, en omdat voorheen de tournooien niet door de vereniging werden betaald(?!)  is het prettig als er een inschatting zou kunnen worden gemaakt van het aantal tournooien en de kosten. Verder is er met ingang van seizoen 2010/2011 een externe trainer aangetrokken. (geschatte kosten; EUR 500 vergoeding, EUR 500 reiskostenvergoeding (?!) en EUR 650 BT3 cursus ( te verdelen over 2 seizoenen)).  Wellicht komt er nog een 2e voor het dames team Tenslotte zijn er trainersvergoedingen uitgekeerd; EUR 50 per team m.u.v. de rayonteams.
 2. Het is een overweging waard om een apart fonds ter beschikking te stellen aan de activiteitencommissie voor het organiseren van acties en festiviteiten. Voordeel is dat er geen aparte toestemming gegeven hoeft te worden voor kleine uitgaven. Voorwaarde is wel dat beter met de fondsen wordt omgesprongen dat afgelopen seizoen, er zal achteraf verantwoording over de inkomsten en uitgaven moeten worden afgelegd. Op basis van het activiteitenplan van de commissie zal een beslissing kunnen worden genomen. Ik denk aan EUR 500 (begroting/realisatie 2008/09 en 2009/10)
 3. Budgetten voor extra kosten (extra scheidsrechters, kosten rayon + eredivisie, extra trainingsruimte)  De kosten voor 2009/2010,  per rayonteam kwamen op; ca EUR 1.700 bestaande uit EUR 580 scheidsrechterskosten, EUR 60 extra inschrijfgeld, en EUR 1.060 extra trainingsruimte) T.b.v budgettering is het praktisch om in te schatten met hoeveel rayonteams we te maken kunnen krijgen ivm onze ambitie
 4. Reserveringen voor vervanging (ballen, kleding, timerklokken, 24 seconden klokken, enz. In 2008/2009 is EUR 750 in een klok geïnvesteerd en EUR 2.500 in ballen. Voor dit seizoen is begroot EUR 2.000 is dit reëel?

De Vereniging

Algemeen

Basketballvereniging Westland Stars is een middelgrote vereniging met circa 150 leden. De vereniging speelt in 's-Gravenzande en maakt gebruik van de Westlandhal in 's-Gravenzande voor haar wedstrijden.  Verder wordt er naast de Westlandhal gebruik gemaakt van de Oudelandstraat in 's-Gravenzande en de sportlocatie van het ISW in Naaldwijk voor de trainingen.

Ambitie

De vereniging wil groeien. Uitgangspunt daarbij is dat de leden primair een gezellige vereniging willen waar het basketballspel met plezier gespeeld kan worden. Daarnaast is de wens om ook te investeren in de kwaliteit en het niveau van de eerste teams per leeftijdscategorie. Dat laatste betekent per definitie dat dit extra geld kost. Ambitie is om te groeien in fases, waarbij de eerste mijlpaal 200 leden behelst. Groei kan extra contributie op leveren, en extra sponsoring door een grotere naamsbekendheid.

Financiƫn

 

De vereniging is financieel gezond. Om een financieel gezonde basketbalvereniging te kunnen blijven en uit te bouwen, is beheersing van alle financiele processen noodzakelijk. De penningmeester zal jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven opstellen, die  aanduidt hoe inkomsten en uitgaven zijn samengesteld, rekening houdend met externe factoren. Binnen 3 maanden na afloop van het seizoen, presenteert de penningmeester de uitkomsten van dat seizoen met toelichting en conclusies.

Er is sprake van een financiële reserve, er zijn sponsoren en contributie komt over het algemeen probleemloos binnen. De contributiebedragen zijn progressief, dat wil zeggen dat er meer contributie wordt betaald naarmate je in een hogere leeftijdsgroep speelt. Wanneer teams op een hoger niveau gaan spelen, is er vanaf Rayon niveau en hoger sprake extra kosten. Deze extra kosten bestaan o.a. uit de kosten voor scheidsrechters, een hogere contributie van de bond en de kosten voor extra trainingsmogelijkheden. Daar tegenover staan  extra inkomsten in de vorm van sponsoring.

Doelen (uitgaven)

Doelen zijn kostenposten die de vereniging moet of wil betalen. Deze doelen zijn te onderscheiden in vaste doelen en variabele doelen.

Vaste doelen

 • Bijdragen aan de NBB
 • Bijdragen aan Rayon West
 • Huur Westlandhal
 • Huur trainingsruimte(n)
 • Enz.

Variabele doelen

 • Extra kosten teams rayon/eredivisie
 • Materialen
 • Kleding
 • Toernooien
 • Scheidsrechters
 • Opleidingen
 • Bestuur
 • Administratie
 • Enz.

Overige doelen

 • teamactiviteiten
 • street action
 • kies voor hart en sport
 • fundraisers
 • starscamp
 • enz.

 

Financiƫle reserve

 

Kijkend naar de omvang van de vereniging en de kosten voor een seizoen, wordt de financiering van de seizoenskosten voor ongeveer de helft gedekt door de inkomsten van contributie. Dat betekent dat een noodreserve om nog één seizoen te kunnen draaien 50% van de begroting zou moeten behelzen. Daarvan zou een vast bedrag van € 20.000,= per definitie op een spaarrekening moeten staan. Elk boekjaar wordt dit bedrag aangevuld tot de genoemde 50%. Daarnaast zou bij groei van de vereniging 20% van de nieuwe contributie per nieuw lid moeten gaan naar de langlopende reserve. Op die manier groeit de vaste reserve mee met de vereniging.

Uitgangspunt is dat er een gezonde financiële basis dient te zijn die waarborgt dat de vereniging in moeilijke tijden tenminste een jaar door kan draaien. Dat jaar moet dan een noodplan kunnen worden geproduceerd. In wezen is de noodreserve bedoeld om tijd te kopen in uitzonderlijke situaties.

Kascontrolecommissie

E-mailadres: geen

 

Leden: