Raad van Advies Westland Stars

Doel

De RvA-WS heeft tot doel om het bestuur van de basketballvereniging te voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen. Daarnaast kan zij worden ingezet om projectmatig veranderprocessen te begeleiden en mede vorm te geven aan het beleid van de vereniging.

De RvA-WS valt rechtstreeks onder de aansturing van de voorzitter van de vereniging. Deze is de verbinding met het bestuur .

Afbakening

De RvA-WS houdt zich niet bezig met operationele zaken van welke aard dan ook, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van een bestuurslid.

Leden

Om te komen tot goede advisering is het gewenst dat leden van de RvA-WS bestaat uit mensen die hun sporen hebben verdiend in de vereniging of beschikken over een bijzonder inzicht op basketball of verenigingsondersteunend gebied. Er wordt dan in beginsel uitgegaan van:

  • ereleden,
  • leden die geschikt worden geacht en tenminste 15 jaar lid zijn van de vereniging
  • leden die beschikken over een bijzonder inzicht op basketball of verenigingsondersteunend gebied, en/of
  • niet-leden die beschikken over een bijzonder inzicht op basketball of verenigingsondersteunend gebied.

Overleg

De RvA-WS komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar om de voortgang en ontwikkeling van de vereniging te bespreken. Daarnaast kan de RvA-WS naar behoefte vaker bij elkaar komen. Van het overleg wordt een kort kernpuntenverslag gemaakt wat aan de voorzitter wordt toegezonden ter informatie aan en/of eventuele behandeling door het bestuur. De rol van voorzitter/notulist van de RvA-WS wordt onderling bepaald.

Duur zitting

Een lid van de RvA-WS verbindt zich voor minimaal twee jaar (gelijk lopend met het basketballseizoen) aan deze taak. Na elk jaar wordt de RvA-WS geëvalueerd.

Beslissingsbevoegd

Het bestuur van de vereniging is in alle gevallen, de voorzitter en de bestuursleden gehoord hebbend, bevoegd om besluiten te nemen bij knelpunten en vraagstukken waar de RvA-WS niet uitkomt.